Общинският съвет на Трън ще променя общата численост на администрацията на третото си заседание за годината

Общинският съвет на Трън ще проведе третото си за годината заседание. Сесията е на местните парламентаристи е съставена от 17 точки в дневния ред, научи Zapadno.com.

Заседанието ще започне днес от 14 часа в заседателната зала на общината. Първата точка в дневния ред е за промяна в числеността на общинската администрация в Трън.

Общинските съветници ще гласуват актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост. Вижте целия дневен ред на заседанието:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Промяна в общата численост на Общинска администрация Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

2. Даване  съгласие за изработване на ПУП-ПР за частично изменение  регулацията на   УПИ II-7 кв.1 по ПУП на с.Студен извор, община Трън

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

5. Прeкратяване на съсобственост в  УПИ  II-2   в кв.1 по рег. план на с. Банкя

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

6. Прeкратяване на съсобственост в  УПИ XV-79 в  кв.7 по рег. план на с.Костуринци

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

7. Прeкратяване на съсобственост в УПИ  II-2   в кв.1 по рег. план на с. Лялинци.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

8. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен с площ от 15кв.м., находящ се в УПИ I – за озеленяване, спорт и търговска дейност, кв.92 по рег. план на гр. Трън за поставяне на преместваем обект за търговски дейности .

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

9. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

10.. Приемане  на отчета  за дейността на МКБППМН при  община Трън за 2016г.

Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№62

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№63

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№64.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№65.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№66

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№67

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

17. Ползване на платен годишен отпуск по трудово правоотношение.

Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

18.Питания.

 

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...