Край с манипулациите! Министерство на енергетиката на Република България: В община Трън няма уран

Официалният отговор на Министерство на енергетиката на Република България гласи, че в Трън няма находища с регистрирани запаси на уран. Този факт разбива тезата на инициативен комитет „Сдружение Трън“, с която се опитват да манипулират местната общност. Социално-икономическите ползи от бъдещия устойчив златодобив в община Трън ще повиши качеството на живот и перспективите пред жителите й.

„Понастоящем в района на град Трън няма находища с регистрирани запаси на уран.“ – това гласи официалният отговор на Министерство на енергетиката на Република България на въпрос на Българска минно-геоложка камара (БМГК) за информация наличие на уран в запасите на находищата в района на град Трън.

„Достоверността на посочения факт и източникът на информация са гаранция за неговата истинност. С неговото оповестяване става пределно ясно, че една от многото манипулативни тези на противниците на проекта – Инициативен комитет „Сдружение Трън“ – е разбита окончателно.“ – заяви инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК.

„Досега само учениците в прогимназиалните класове знаеха, че мина „Злата“ е била винаги само и единствено златна мина. Сега всеки един трънчанин или загрижен за опазването на природата и здравето на хората гражданин трябва да е убеден, че щом като мината е била златна, щом като бъдещата концесия е за злато, то инвеститорът ще добива само и единствено злато.“ – посочи още той. „Всякакви спекулации по темата „уран в Трън“ вече ще са безпочвени. БМГК ще положи усилия, за да разбие и другите митове тиражирани през социални медии и сред местното население от противниците на проекта.“

Роля на Министерството на енергетиката

Министерство на енергетиката е Единният орган за управление на всички процеси, касаещи полезните изкопаеми у нас – проучване, концесиониране, права, добив, рекултивация, запаси и така нататък.

Заетост в Трън – настояще и перспективи

Общо 441 човека в община Трън са безработните лица за месец февруари, 2017 година. Данните са на “Бюро по труда”-Перник и се изготвят ежемесечно. Процентът на безработица в община Трън е 31,52 % за изминалия месец. Общината е на първо място в област Перник по безработни лица.

Всеки значим рудодобивен проект се дели на три основни етапа – проучване, строителство на рудниците и експлоатация. Във всеки един етап той създава три типа заетост – пряка (служителите на дружеството), непряка (служители на доставчици на продукти и услуги) и предизвикана (служители на бизнеси, които възникват благодарение на това, че първите две групи харчат доходите си).

Съгласно предварителните разчети за инвестиции, очаквани приходи и структура на разходите общият брой на заетите на местно и национално ниво, в резултат от реализацията на проекта, ще нараства от 438 души по време на проучването (4 години), през 719 по време на строителството, до 777 души по време на експлоатацията (минимум 23 години). Това показва социално-икономическо изследване, направено от „Денкщат България“ по поръчка на „Евромакс Сървисис“ ЕООД – компанията-инвеститор в проекта за златодобив в Трън. Това ще са ново разкрити работни места, в допълнение към вече съществуващите.

Търсене на работна ръка на местно ниво

От първите години на интензивни проучвания проектът ще създаде 309 нови работни места в община Трън, в която днес в частния сектор работят средно 188 човека годишно. Тези числа ще нараснат значително в периода на строителство, когато ще бъде достигнат пик на заетост с 562 души на местно ниво. Именно през този период се реализират най-големите инвестиции, които са причината за значително по-високата икономическа активност. По време на най-дългия етап от проекта – експлоатацията, той ще осигурява 521 работни места в икономиката на община Трън в дългосрочен план (минимум 23 години), 217 от които ще бъдат служители на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД. Заплащането на последните ще бъде около 4 пъти по-високо от настоящата средна работна заплата в частния сектор в община Трън и ще допринесе за много висок ръст на доходите.

Наличният човешки ресурс в община Трън трудно ще задоволи нуждите на проекта като брой и квалификация на кадрите. Ще се създаде значително увеличение в търсенето на работна ръка, което е предпоставка за позитивна промяна в миграционните процеси в общината и реални шансове за обръщане на дългосрочната тенденция на бързо намаляване на населението.

Общата продължителност на проекта, изчислена по наличните запаси до момента, е над 30 години. На територията на община Трън няма друг подобен инвеститор с дългосрочна и устойчива програма за развитие, в която да са включени трите основни компонента на устойчивото развитие, според Европейската комисия – икономическа, екологична и социална отговорност.

Ефект на национално ниво

Проектът за златодобив в Трън ще доведе и до ефекти на национално ниво по отношение на заетостта. През трите етапа на развитието си, той ще генерира съответно 129, 157 и 256 нови работни места във фирми-подизпълнители и в предизвикан бизнес.

Изхождайки от инвестиционното намерение, репутацията и опита на инвеститора, натрупани в своята над 50-годишна история, открития и отговорен диалог с местната общност, националните и местни институции и стремежа му към реализация на един модерен, съобразен с местните очаквания екологосъобразния добив води до естественото заключение, че проекта за златодобив в Трън ще носи ползи за всички свои заинтересовани страни, ще прилага най-модерни мерки за опазване на природата и ще превърне община Трън в привлекателно място за живот и бизнес.

За Българска минно-геоложка камара

БМГК е учредена на 9.8.1991 година от 17 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90 % от промишленото производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарна-та икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“

За инвеститора в проекта за златодобив в Трън

„Евромакс Сървисис“ ЕООД е модерна и социално-отговорна компания, която развива нови геологопроучвателни и минни проекти. Като дружество от групата на „Асарел-Медет“ АД, инвеститорът пристъпва към проект “Трън” с:

 • капацитета да развива модерен рудодобив;
 • опита на българския лидер в тази област;
 • приоритет да гарантира опазването и възстановяването на околната среда;
 • конструктивен диалог, социално сътрудничество и съгласие за местните приоритети;
 • отговорността да стане предпочитан работодател и да се превърне в двигател за социално-икономическото развитие на община Трън.

Инвеститорът в Трън споделя изцяло девиза на компанията-майка: „От природата – за хората, от хората – за природата“.

Неговата мисия е да създава нови възможности днес!

 • за икономическо развитие;
 • за нови работни места;
 • за социална сигурност;
 • за нови професионални хоризонти;
 • за подкрепа за развитие на местната общност;
 • за нови бизнес партньорства.

Повече за инвеститора може да откриете на неговата страница във Фейсбук.

За Денкщат България

denkstatt България е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал.

www.denkstatt.bg

Виж също...

4 Responses

 1. Видно от справките за община Брезник, безработните в края на месец февруари 2017 г. са били 295 човека, от които 204 са със средно образование и 13 са висшистите.
  ЗАЩО НЕ ИМ ПОМАГА ЗЛАТОДОБИВА В ГРАД БРЕЗНИК ?

 2. Пространното манипулативно изложение за трудовата заетост относно отварянето на мина “Злата” и утопиите за социално-икономическото развитие на община Трън, посредством златодобива на територията на общината, не дават отговор на няколко основни въпроса.
  1. Защо град Трън в своето развитие не е достигнал до РЕНЕСАНСА, след активния работен период на мината ?
  2. Защо този плакатен анализ не пояснява колко от посочените от Бюро по труда – Перник 441 души безработни на територията на община Трън са жени, на каква възраст са и каква е перспективата за тяхната заетост в мината ?
  3. Никъде не се посочва в анализа какъв ще бъде финансово-икономическия ефект за община Трън, за хората и за държавата ? Вече много години се нагледахме на каторжни условия на труд за българските миньори, довели до смъртта на не един и двама души, обидно ниското заплащане, което на всичкото отгоре не се изплаща редовно и ежемесечно, поради което и в момента се подготвят миньорски стачки.
  4. Министерство на енергетиката на РБългария, която институция не се ползва с доверието на българската нация, относно развитието на енергетиката в страната и контрола, който упражнява върху цените на монополните дружества за предоставените енергийни услуги защо до момента не предоставя на българското общество своята ДЪРЖАВНА СТРАТЕГИЯ за очаквания финансово-икономически резултат от златодобива в град Трън и разпределението на приходите между концесионера и държавата, предвид на това, че мина “Злата” и полезните изкопаеми на територията на общината са национален ресурс ?
  Неуважаеми дами и господа от Министерство на енергетиката на РБългария, Българска минно-геоложка камара, Евромакс Сървисис ЕООД и вие “АНАЛИЗАТОРИ” от Денкщат България, въвеждате се в сериозно заблуждение, че може да бъде реализиран поредният опит за ограбване на българските граждани и за разрушаване на екологията в Трънския регион при положение, че по Конституция суверена в България не сте вие, а българския народ. Вашият анализ и гръмко съобщение, че в Трън няма наличие на уран, не оправдават по никакъв начин катастрофалните последствия за екологията в района от самата технология за добив на злато, колкото и модерна да е тя. Влезте в американските сайтове и разгледайте информацията за това какви са пораженията върху екологията от добиването на шистовия газ и как това е довело до евакуация на населението от тези разработвани находища.
  Достатъчно е криминалното изсичане на горите в трънския регион, което няма как да не доведе до познати ни от миналото природни бедствия, за да се мъчите да довършите населението и природата на този и от Бога забравен край.
  Не забравяйте и насъбраният се гняв на българските граждани от “ДОБРИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ” за България и народа ни от криминалния златодобив в ЧЕЛОПЕЧ !

 3. хгфд каза:

  https://eea.government.bg/soe/radio/r2_3.htm
  моля проверявайте си преди да пишете неистини, иначе никой няма да ви взима на сериозно

 4. Шафт каза:

  Нещастен,тъп сайт!!! Сега нямало уран,министерството и геоложна камара,пффф нали те обжалват,нали те са взели парите под масата,нали те са облажили, дано да им заседне! На сайта също!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...