Екоактивистът Асен Велев направи подписка за нов референдум в Трън и призова Общината да не бърза с допитването до народа

Екоактивистът Асен Велев е направил подписка за иницииране на нов местен референдум в община Трън. Това съобщиха от сдружение “Трън” на официалния си сайт trun.bg.

Според публикацията на сдружението подписката е внесена в деловодството на Община Трън. Публикуваме материала без редакторска намеса. Ето какво информират от сдружение “Трън”:

НОВ РЕФЕРЕНДУМ

На 13-ти март тази година, от Инициативен комитет за провеждане на местен Референдум, в деловодството на Община Трън, внесохме уведомление за начало на подписка за иницииране на местен Референдум. Подписката се проведе сред населението на община Трън и на 7-ми април, Подписката беше внесена в Общинския съвет. Това е отразено и в специализиран регистър на страницата на Община Трън.

Какви са нашите очаквания:
1. След като от ТД ГРАО изпратят протокол от направената проверка на подписката, въпросът да бъде внесен за разглеждане в ресорните комисии, където да се разгледат изборните книжа и да се подготви финансовата рамка, бюджет.
2. На страницата на Община Трън, да бъде публикувана покана за сесия на Общинският съвет, с дневен ред.

3. На сесията:
1. Да се определи дата за провеждане на местен Референдум, която да е в интервал от 55 до 60 дни от датата на сесията.
2. Да се одобрят изборните книжата с които да бъде проведен местен Референдум.
3. Да се приеме бюджет за провеждането на местен Референдум.

През последните дни, в медийното пространство, беше спомената, като възможна дата 11 юни за провеждане на местен Референдум, а сесия на Общински съвет да се проведе на 21 април. От ИК и от Сдружение Трън, се надяваме, че това е непроверена медийна информация, тъй като от 21-ви април, до 11-ти юни, има по- малко от необходимите 55 дни. Също така, до този момент от ИК не сме информирани за резултат от проверката на подписката от ТД ГРАО, а на страницата на община Трън, няма публикувана покана за провеждане на сесия на Общински съвет – гр.Трън.

Тъй като вече, една инициатива за провеждане на местен референдум беше провалена, поради административни пропуски, ние се надяваме, че администрацията на общината, ще подходи изключително внимателно и прецизно, като вземе предвид следното:

Насрочването и провеждането на сесия се осъществява съгласно Решение № 3 по Протокол №2 от 23.06.2016 с което на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС-Трън приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019г.

Чл.49 (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси , които са включени в дневния ред на комисията.

Чл.59 (2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни г и/или на официалната Интернет страница на общината.

Чл.60 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието;
(2)При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание;

Чл.62 (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29, ал,2 от ЗМСМА, в 5 дневен срок преди неговото провеждане.

Решение за произвеждане на местен референдум
Чл. 30. (1) В срок до три дни от постъпването на подписката председателят на общинския съвет уведомява за нея общинските съветници, определя водеща комисия за нейното обсъждане и насрочва заседание на общинския съвет в срок до един месец от постъпването й.
(2) Постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет. Те представят на председателя на общинския съвет проект за решение.
(3) Проектът за решение одобрява предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или мотивирано отхвърля предложението.
(4) Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. (виж по-долу – списъци)
(5) Общинският съвет определя датата за гласуването в един почивен ден. При постъпване на няколко предложения общинският съвет определя обща дата за произвеждането на местен референдум.
(6) С решението на общинския съвет по ал. 3 се утвърждават и образците от книжата за референдума.

Организация и финансиране на референдума
Чл. 33. (1) В решението си за произвеждане на местен референдум общинският съвет одобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.
(2) Кметът и общинската администрация осъществяват организационно-техническата подготовка на местния референдум.

Информационна кампания
Чл. 34. (1) Информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него.
(2) Кметът организира отпечатването на информационен лист, който съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението на инициативния комитет;
3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.
(3) (Доп. ДВ,бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Откриването на кампанията започва с предоставяне на информационния лист по ал. 2, включително чрез средствата за масова информация и чрез разпространяване на обществено достъпни места. Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума.

Правомощия на кмета
Чл. 35. Кметът на общината, района или кметството:
1. осигурява отпечатването на бюлетините и образците за протоколи;
2. (изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) осигурява снабдяването на секционните комисии с пликове, кутии, бюлетини, протоколи и кабини за тайно гласуване;
3. (изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г.) изпълнява всички други правомощия, предвидени в Изборния кодекс.

Комисии
Чл. 7.(4) Кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните секции и предлага състава на секционните комисии след консултации с инициативния комитет и представители на парламентарно представените партии и коалиции, за което уведомява районната или общинската избирателна комисия.

Списъци
Чл. 8. (1) (Изм. ДВ,бр. 9 от 2011 г.) Национален и местен референдум се произвеждат по актуализирани списъци за изборите за народни представители, съответно за общински съветници и кметове.
(2) (Изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За съставянето, промяната и обявяването на избирателните списъци се прилагат съответните изисквания на Изборния кодекс.

ИЗБОРЕН КОДЕКС
Чл. 54. (1) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.

Бюлетини за гласуването
Чл. 36. (1) Бюлетините за произвеждане на референдума са бели.
(2) Всяка бюлетина съдържа:
1. надпис “Местен референдум” и наименованието на общината, района или кметството, в които се произвежда;
2. въпроса или въпросите, на които гласоподавателите трябва да отговорят, срещу които има две оградени полета и думите “да” и “не”, изписани с еднакъв едър шрифт.
3. Ако референдумът се произвежда по повече от един въпрос, всички въпроси се изписват в общата бюлетина според поредността в решението на общинския съвет. Въпросите се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия и срещу всеки въпрос хоризонтално са поставени оградените полета с надписи “да” и “не” в тях.

Виж също...

1 Response

 1. Aleks каза:

  Ako ne se napravi nisto I nie otivame vav statistikata:

  78 потенциално опасни бивши сондажи и мини на закрития уранодобив, пръснати в цялата страна, заплашват чистотата на въздуха и на питейните води на милиони български граждани, пише „Телеграф“.

  Само 33 от обектите са под контрола на „Екоинженеринг“. Това е фирмата, на която е възложено с министерско постановление да махне последиците от уранодобива, да почисти и да прави мониторинг на опасните райони.

  В Южна България бившите уранови мини са най-много. В Родопите те са четири: около Елешница, Доспат, Смолян, Велинград. В Тракисйката низина са Стряма и Раковски около Пловдив, Ямбол и Тополовград, сочат данните на Изпълнителна агенция по околната среда. Уранови мини е имало и в Монтанско, Симитли, Сливен и Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, Търговище, Шумен, Русе, Разград, Силистра, Варна и Добрич. Втори Чернобил е надвиснал над България.

  Потребителите вече търпят последиците от безхаберието на институции, замотаване на информация за замърсяване с уран и алфа-активност на питейни води, коментира Емил Георгиев, главен секретар на Федерацията на потребителите, след среща със специалисти от БАН по проблемите с открития уран в питейната вода на Хасково. , коментират от „Екоинженеринг“. Фирмата взима проби и изследва подземни руднични води в акредитирана лаборатория. Всички данни и резултати се предават на Националния институт по радиобиология и Министерството на здравеопазването.

  Общините и населението могат да получат тази информация само по Закона за достъп до информация, ако подадат съответното запитване. В района на табаните на рудниците около град Сливен се наблюдават повишени стойности на радиационния гама фон, които се дължат на по-високото съдържание на естествените радиоактивни елементи в скалния материал, формиращ табаните, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда към екоминистерството.

  Няма охрана на закритите бивши уранови обекти. Счетено е, че след като са ликвидирани и затворени минните изработки, не е необходима охраната им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...