Инспекцията по труда констатира 64 нарушения във фирми на територията на община Брезник от началото на годината, най-често работодатели наемат служители без трудови договори

За първото тримесечие на 2017 година контролните органи на Инспекция по труда-Перник са извършили 14 проверки в община Брезник, където по данните на статистиката има около 130 работещи фирми. Тоест около 1/10 от тях са обхванати от контрола на Инспекцията. В община Трън, където предприятията са около 50, няма извършени проверки за периода, съобщиха за Zapadno.com от Инспекция по труда-Перник.

При направените проверки са установени 64 нарушения, от които 29 са свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа и 35 по трудовите правоотношения – възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда.

По отношение безопасността на труда най-често – в 1/3 от нарушенията, се нарушават правилата, касаещи цялостната организация на тази дейност. Работодателите най-често не изготвят оценка на риска, обхващаща всички възможни рискове, както и не предвиждат мерки за тяхното минимизиране, работниците не се инструктират според изискванията на законодателството, не се информират за рисковете и как да бъдат минимизирани.

Другите нарушения, установени при проверките, са свързани с необезопасено работно оборудване и с хигиената на труда – работа при шум, запрашеност, ниски температури, липса на измервания на факторите на работната среда и други. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, най-често са свързани с работното време и с липсата на някои задължителни клаузи в трудовия договор, допълват още от Инспекцията.

Работодателите трябва да знаят, че спазването на правилата за безопасност на труда пази здравето и спасява живота на техните работници и служители от една страна, което от друга – повишава производителността на труда. За да бъдат ефективни мерките за безопасност, работещите трябва да бъдат информирани и инструктирани какви са рисковете на работното им място и как могат да ги избягват.  Резултатите от контролната дейност показват, че през годините все повече работодатели осъзнават ползите както за работещите, така и за самото предприятие от подобряване условията на труд и предприемат мерки за това, включително чрез изготвяне на все по-качествени оценки на риска и набелязване на мерки за тяхното минимизиране, чрез осигуряване на лични предпазни средства и колективни средства за защита, чрез внедряване на нови технологии и така нататък.
За съжаление в немалко случаи работодателите не упражняват достатъчен контрол върху спазването на предприетите от тях мерки за безопасност, което води до тежки трудови инциденти в резултат на виновното поведение на самите работещи. Най-често, с цел да не се бави работата им, те отказват да използват личните предпазни средства, осигурени от работодателите, позволяват си да елиминират производствени защити на работното оборудване, да изпълняват дейности преди даден обект да бъде обезопасен надеждно и така нататък, казаха още от Инспекция по труда-Перник.

По отношение на трудовите правоотношения работниците и служителите трябва да знаят, че преди да бъдат допуснати на работното си място, работодателят трябва да им даде екземпляр от трудовия договор, уведомление за регистрирането му в НАП, длъжностна характеристика. Не може да бъде извършвана трудова дейност, без сключени предварително и регистриран в НАП писмен трудов договор. Най-често работодателите не предоставят трудови договори с уговорката, че искат за определен период от време да изпитат работещите. След това ги освобождават, често без да им заплатят, а потърпевшите настояват от Инспекцията по труда да се установи, че са работили за съответния работодател да получат възнаграждението си, което не може да бъде доказано. Дори при изписване е задължително сключване на трудов договор. Законодателят е предвидил такъв да може да се сключва със срок на изпитване, като в срока на изпитване работодателят може да го прекрати по всяко време без предизвестие. Важно е също, преди да подпишат договор, наетите да се запознаят с клаузите в него, като проследят дали са отбелязани всички задължителни реквизити, регламентирани в член 66 от Кодекса на труда. Такива са място на работа, наименование на длъжността и характера на работата, продължителността на работния ден или седмица, размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, времетраенето му и други.

Работещите трябва да знаят, че могат да претендират само за писмено договорени с работодателя права. Чести са случаите, когато след прекратяване на трудовото правоотношение работещи подават сигнал в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, че работодателят е изплатил като възнаграждения или обезщетение по-малки суми от дължимите. Но при проверките се установява, че са изплатени договорените в трудовия договор суми, а работникът претендира за устно договорени над тях възнаграждения, които обаче няма как да бъде доказано, че са дължими от работодателя.

За съжаление има случаи, в които самите работещи не желаят да сключват трудови договори с цел да продължат да получават обезщетения за безработица, социални помощи или да избегнат запор на заплатите. Работата без трудов договор лишава работещите от осигурителни права. Те не биха могли да получат обезщетение за временна неработоспособност, при трудова злополука, за майчинство, безработица, а на по-късен етап и пенсия. Трябва да се знае също, че при получаване на част от възнаграждението под масата – срещу устна договорка, се намаляват и бъдещите обезщетенията, които се изчисляват на базата на осигурителния доход, деклариран от работодателя в НАП, завършиха от Инспекция по труда-Перник.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...