Общинският съвет на Трън ще обсъжда подписката, която екоактивистът Асен Велев внесе на 7 април за провеждане на местен референдум

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание на 4 май (четвъртък), съобщиха от Община Трън.

Дневният ред на заседанието, което ще е редовно е съставен от 19 точки. Първата точка е обсъждане на подписката, която екоактивистът Асен Велев е внесъл на 7 април в Общинския съвет за провеждане на местен референдум. Припомнете си: Екоактивистът Асен Велев направи подписка за нов референдум в Трън и призова Общината да не бърза с допитването до народа На последното извънредно заседание, което се проведе на 21 април общинските съветници не разгледаха внесената подписка.

Сред точките в дневния ред е и приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”, годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 година и други.

Сесията на местния минипарламент е насрочена да започне в 14 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте дневния ред, който Община Трън публикува на сайта си:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Обсъждане подписка от инициативен комитет за провеждане на местен референдум.

                                                          Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

2. Извършване на промени по бюджета за 2017г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

4. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

5. Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2016год. и Отчет за изразходваните финансови средства.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

6. Даване на предварително съгласие за проектно трасе за транспортен достъп до ПИ №1800013 през ПИ№000130, ПИ№000131, ПИ№000100 с НТП полски пътища, ПИ№150001 с НТП-пасище,мера, ПИ№160001 с НТП-пасище, мера, ПИ№160002с НТП-пасище,мера и ПИ№170020 с НТП-пасище, мера от КВС, з-ще на с.Главановци, общ.Трън

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

7. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на кадастралния и регулационен план в обхвата на кв.4, 5 и 9 по плана на с.Врабча, общ.Трън

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

8. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

9. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №1 в жилищен блок №12, ет.1 в кв.“Мурговица“ гр.Трън и одобряване на продажната му цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

10. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен с площ от 20кв.м., находящ се в УПИ I – за озеленяване, спорт и търговска дейност, кв.92 по рег. план на гр. Трън за поставяне на преместваем обект за търговски дейности .

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-154 в кв.14 по рег. план на с. Филиповци, заедно с построената в него едноетажна сграда.

 

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№193

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№194

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№195

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№196

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№197

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№198

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Тръ

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№199

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

19. Питания.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...