Най-нисък среден брой лица на едно жилище през 2016 година е регистриран в община Трън – 0.5

Към  31 декември, 2016 година жилищният фонд в област Перник се състои от 62 215 сгради с 95 873 жилища в тях. В сравнение с 2015 година жилищните сгради са с 89 повече, а жилищата в тях се увеличават със 153. В градовете се намират 53.0 % от всички жилища в областта, а в селата – 47.0 %. Това съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Към края на миналата година жилищният фонд в област Перник се състои от 62 215 сгради с 95 873 жилища в тях. В сравнение с 2015 година жилищните сгради са с 89 повече, а жилищата в тях се увеличават със 153. В градовете се намират 53.0 % от всички жилища в областта, а в селата – 47.0 %. Стоманобетонните и панелните сгради са 3 388 с 23 498 жилища в тях, тухлените – 49 780 с 63 329 жилища, а 9 046 жилища се намират в 9 047 сгради с друга конструкция. В градовете 41.7 % от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.1 %  – в тухлени и 1.2 % в други сгради. В селата 76.1 % от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7 % – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.2 % в стоманобетонни и панелни сгради.

Структура на жилищата в област Перник по материал на външните стени на сградата към 31.12.2016 година:

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 68.5 % от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 12.9 %, жилищата с пет и повече стаи – 9.5 %, а едностайните са 9.1 %. Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно, 73.2 и 63.3 %. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 69.1 %, а многостайните с четири и повече стаи (64.5 %) – в селата.

Жилища в област Перник по брой на стаите и по местонамиране към 31.12.2016 година:

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 775 при средно за страната 555. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Ковачевци – 1 970 и Земен – 1 909, а най-малко в община Перник – 584.

Жилища на 1000 души от населението по общини в област Перник към 31.12.2016 година:

Жилищата в област Перник се обитават средно от 1.3 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1.9 лица, а в селата – 0.6. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2016 година е регистриран в община Перник – 1.7, а най-нисък в Земен, Ковачевци и Трън – 0.5.
Общата полезна площ на жилищата към 31 декември 2016 година е 6 438 хиляди квадратни метра или с 0.2 % повече в сравнение с 2015 година. Полезната площ на човек от населението в областта е 52.0 квадратни метра, като най-голяма е в общините Земен и Трън съответно – 114.1 и 108.0 квадратни метра, а най-малка в община Перник – 41.5 квадратни метра.

Към 31 декември 2016 година 66.0 % от всички жилища в област Перник се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест – и повече етажни сгради е 21.9 %. Преобладаващата част от жилищата 93 592 (97.6 %) е частна, а само 2 281 жилища (2.4 %) са държавна или общинска собственост. Над една трета от жилищата в област Перник (33 800) имат висока степен на благоустроеност – освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.4 % от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

Виж също...

Loading...