Общинският съвет на Брезник ще разглежда предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия

Общинският съвет на Брезник ще проведе редовно заседание в края на месец юни. Това съобщават от Община Брезник.

Сред точките в дневния ред са включени доклади за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата, внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия и доклади от председателите на читалищата в общината за осъществените дейности през 2016 година.

Заседанието ще се проведе на 29 юни (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Вижте дневния ред на сесията:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г

2. Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел “Дабет – Перник – клон Брезник”

3. Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим имот – магазин с.Кривонос

4. Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб „Любаш“ – с. Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба

5. Докладна записка относно внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия

6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на наследниците на Владимир Христов Кузев

7. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на наследниците на Димитър Иванчев Гелев

8. Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

9. Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година.

10. Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата.

11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Съвместното заседание на постоянните комисии към Общински съвет-Брезник се проведе по-рано днес от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет.

Виж също...

Loading...