От началото на юли заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица ще се подава и по електронен път

От 1 юли 2017 година заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това информираха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на институцията от същата дата. Онлайн услугата допълва списъка от над 65 програмни продукти на Националния осигурителен институт, които вече работят в услуга на потребителите. По този начин институтът продължава политиката за намаляване на административната тежест за осигурителите и осигурените лица.

Достъпът до електронната услуга ще се осъществява чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от Националния осигурителен институт. Във връзка с промяната в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е утвърден нов образец на заявление. Заедно с него потребителите, избрали електронния вариант на подаване, ще трябва да приложат като прикачен файл и акт за прекратяване на правоотношението.
За заявленията, подадени след 30 юни 2017 година, отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица, тъй като данните за времето след 31.12.2001 година ще се извличат от информационната система на Националния осигурителен институт.

В новия образец на заявлението безработното лице следва да посочи един от трите възможни начина за получаване на документите, които Национален осигурителен институт издава във връзка с исканото обезщетение. С оглед защита на личните данни получаването им по електронен път на посочен електронен адрес е възможно, само ако лицето притежава квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. В тези случаи документите се смятат за връчени с изтеглянето им.

Виж също...

Loading...