3 специализирани болници със 183 легла и 1 многопрофилна болница с 294 легла функционират в област Перник

Заведенията за болнична помощ в областта към 31 декември 2016 година са 4 с 477 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 36 легла, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Лечебни и здравни заведения и леглови фонд в област Перник към 31.12.

В сравнение с 2015 година броят на заведенията за болнична помощ в област Перник и легловият им фонд остават без промяна. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31 декември 2016 година на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 183 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

За активно лечение – 2 със 123 легла;

За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2016 година е 385.4 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на предпоследно място в страната по този показател (преди област Ямбол – 355.8). Най – висока е стойността на показателя в област Смолян (930.3 на 100 000 души от населението), а средно за страната е 729.6 на 100 000 души от населението.

Към 31 декември 2016 година заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 29 с 6 легла. В сравнение с 2015 година броят им намалява с 1, а броят на леглата в тях остава без промяна. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла.

В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2016 година тези заведения са 5 с 36 легла. В сравнение с предходната година броят на заведенията се увеличава с 1, а броят на леглата в тях остава без промяна, което се дължи на откриването на Диализен център.

Разпределението на другите лечебни и здравни заведения по видове е следното:
Хосписи – 2 с 36 легла;
Диализен център – 1 с 9 места за краткотраен престой
Регионална здравна инспекция – 1
Център за спешна медицинска помощ – 1

В края на 2016 година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Перник практикуват 338 лекари. Лекарите по дентална медицина са 163, а медицинските специалисти по здравни грижи – 530, от които 371 са медицински сестри, 40 – медицински лаборанти, 34 – акушерки и 26 – фелдшери. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 490 души друг персонал с немедицинско образование. В заведенията за болнична помощ практикуват 131 лекари, 4 фармацевти, 242 медицински специалисти по здравни грижи и 220 друг персонал.
В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 177, лекарите по дентална медицина – 161, медицинските специалисти по здравни грижи – 66 и другият персонал – 110.

В други лечебни и здравни заведения (включително детски ясли и кабинети в училища) към 31 декември 2016 година на основен трудов договор работят 30 лекари, 2 лекари по дентална медицина, 222 медицински специалисти по здравни грижи и 160 друг персонал.

Медицински персонал в област Перник към 31.12.

Осигуреността с лекари в края на 2016 година общо за областта е 27.3 на 10 000 души от населението, при 41.6 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с лекари по дентална медицина 13.2 на 10 000 души от населението, при 11.3 на 10 000 души общо за страната.
Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 7.0 на 10 000 души от населението, при 6.2 на 10 000 души общо за страната.

Виж също...

Loading...