През изминалата година 31.7 % от населението на област Перник е живяло в тежки материални лишения

През 2016 година линията на бедност общо за страната е 308.17 лева средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 638.7 хиляди лица, или 22.9 % от населението на страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60 % от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2016 година в област Перник размерът на линията на бедност е 318.25 лева средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 20.4 % от населението на областта.

Основни индикатори за бедност

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Перник през 2016 година намалява с 9.6 %, като намалението за страната е с 5.2 %. Основната причина за по-ниския размер на линията на бедност в областта се дължи на намаляването на средния размер на дохода от труд. Относителният дял на бедното население в намалява с 0.1 процентни пункта. За 2016 година област Перник се нарежда на пето място в страната по размер на линията на бедност, след София (столица) (473 лева), Стара Загора (332 лева), Габрово (328 лева), и Бургас (322 лева).

През 2016 година най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно 194 и 204 лева. Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.4 %, Пазарджик – 28.2 %, и Варна – 26.6 %. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14.4 %, Силистра – 14.9 %, и Благоевград – 15.7 %.

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 21.9 %, а при жените – 18.9 %. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжете се увеличава с 5.3 процентни пункта, а при жените намалява с 5.6 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 година на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства от 22.9 до 27.9 %, а  за област Перник равнището на бедност се повишава съответно от 20.4 до 27.3 % или с 6.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 49.8 % или с 29.4 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Перник по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2016 година показва, че най-бедните 20 % от домакинствата имат 5.9 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2015 година поляризацията се увеличава.

Във връзка с поставените цели – по ключови сегменти на стратегията „Европа 2020 ”, от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели за намаляване на бедността и социалното изключване. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения, и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. За страната индикаторът сочи, че 40.4 % от населението са били в риск от бедност и социално изключване. За област Перник през 2016 година 51.6 хиляди лица или 40.8 % живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 39.5 % от мъжете и 42.1 % от жените. През 2015 година делът на мъжете е бил 44.7 %, а този на жените – 48.2 %.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.

През 2016 година в област Перник 31.7 % от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което намалява спрямо предходната година със 7.9 процентни пункта.

Лица, живеещи в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (на възраст 18 – 59 – години, с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20 % от техния потенциал през референтния период.

Следвайки дефиницията, през 2016 година в област Перник 13.0 хиляди лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или това са 18.5 % от населението. Спрямо 2015 година относителният им дял се увеличава с 4.6 процентни пункта.

Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност на възраст 18 – 59 навършени години

Виж също...

Loading...