Обявиха обществени поръчки за доставка на питейни и пречистване на отпадни води, както и достъп и пренос на електрическа енергия за Горското стопанство на Брезник

Две обществени поръчки са обявени свързани с нуждите на териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник”. Това става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Едната обществена поръчка е за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Горското стопанство. Прогнозната стойност е 1500 лева без да се включва ДДС. Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен за срок от 48 месеца и със съдържание съобразно Общите условия на “Водоснабдяване и канализация” ООД, става ясно в обявлението. Процедурата е чрез договаряне без предварително обявление.

Другата обществена поръчка е за достъп и пренос на електрическа енергия за нуждите на териториалното поделение. Прогнозната стойност на поръчката е 4500 лева без да се включва ДДС. Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен за срок от 48 месеца, считано от датата, на която е започнала доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени, и със съдържание съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия и Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. И тази процедура е чрез договаряне без предварително обявление.

Виж също...

Loading...