Общинският съвет на Трън ще обсъжда Проект на общинска програма за 2017 година на редовно заседание на 27 юли

На 27 юли Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание, съобщават от общинската администрация.

Дневният ред на заседанието е съставено от 20 точки. Сред тях са включване на средно училище “Гео Милев” – град Трън и детска градина “Ален Мак” – град Трън в Списъка със защитените детски градини и училища, Проект на общинска програма за 2017 година, актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017 година и други. Сесията ще се проведе на 27 юли (четвъртък) от 14 часа в заседателната зала на Община Трън.

Вижте дневния ред на заседанието на Общински съвет-Трън:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Извършване на промени по бюджета на Община Трън за 2017г..       Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

2. Включване  на СУ „Гео Милев“гр.Трън в Списъка със защитените детски градини и училища.Вх.№270                            Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

3. Включване  на СУ „Гео Милев“гр.Трън в Списъка със защитените детски градини и училища.Вх.№271    Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

4. Включване на Детска градина „Ален Мак“гр.Трън в Списъка със  защитените детски градини и училища.Вх.№272    Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

5. Включване на Детска градина „Ален Мак“гр.Трън в Списъка на средищните детски градини и училища.Вх.№273    Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

6. Проект на общинска програма за 2017г.      Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

7. Одобряване на проект за изменение на УПИ II-за фурна и ПИ №58,кв. по ПУП на гр.Трън.               Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

8. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год.     Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

9. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №2 в жилищен блок №12, ет.1 в кв.“Мурговица“ гр.Трън и одобряване на  продажната му цена.       Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

10. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  село Ездимирци и одобряване на  продажната му цена.Вх.№277        Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

11. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  село Ездимирци и одобряване на  продажната му цена.Вх.№278        Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

12. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ  в землищата на населените места на община Трън. Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

13. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ, за продажба на физически лица жители на Община Трън.                         Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№279  Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№280 Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№281 Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№282 Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

18. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01.10.2016г. – 30.06.2017г. Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС Трън

19. Ползване на платен годишен отпуск по трудово правоотношение. Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС Трън

20.Питания                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                       /Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...