Обявиха обществени поръчки свързани с нуждите на административната сграда на „Държавно горско стопанство – Трън” и държавен горски разсадник “Блато”

Обявени са две обществени поръчки свързани с нуждите на обекти на териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън”. Това става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Обществените поръчки се отнасят за административната сграда на „Държавно горско стопанство – Трън” и държавен горски разсадник “Блато”. Двата обекта се намират в град Трън. Едната обществена поръчка е за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води. Прогнозната стойност за поръчката е 2000 лева без включен ДДС. Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен за срок от 48 месеца и със съдържание съобразно Общите условия на “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Другата обществена поръчка е за достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение. Прогнозната стойност на поръчката е 2000 лева без включен ДДС. Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен за срок от 48 месеца, считано от датата, на която е започнала доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени, и със съдържание съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия и Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Това става ясно още от решението за откриване на процедура.

Възложител на обществените поръчки е директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Георги Георгиев.

Виж също...

Loading...