Броят на осъдените лица в област Перник с влезли в сила присъди през миналата година е нараснал 16.7 % в сравнение с 2015 година

През 2016 година са приключили делата за 616 извършени престъпления. Делата за 217 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 326 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 58 – с освобождаване от наказание. Това съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

През 2016 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 543 извършени престъпления в област Перник, което е с 24.8 % повече в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 година е 612, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 212 лица или 34.6 % от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 325 лица, или 53.1 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 61 лица, или 10.0 % от общия брой на обвиняемите;

• оправдателна присъда са получили 12 обвиняеми лица (2.0 %);

• на 2 лица (0.3 %) делата са прекратени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица
в област Перник през периода 2012 – 2016 година

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 година е 537, като в сравнение с 2015 година нараства с 16.7 %. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 10, или 1.9 % от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления

През 2016 година с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления – 257, или 47.3 % от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 248, или 46.2 % от общия брой на осъдените лица. Спрямо 2015 година се наблюдава увеличение с 13.2 % при престъпленията и с 12.2 % на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления.

Престъпления против собствеността

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2016 година са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 134 извършени престъпления, или 24.7 % от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2015 година броят на този вид престъпления, завършили с осъждане се увеличава с 24.1 %. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2016 година са 158, като спрямо предходната година се отбелязва намаление с 6.8 %.

Осъдени лица за други видове престъпления
През 2016 година са осъдени за извършването на:

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 31 лица (5.8 % от всички осъдени)

Престъпления против стопанството – 28 лица (5.2 %)

Престъпления против брака, семейството и младежта – 27 лица (5.0 %)

Престъпления против личността – 20 лица (3.7 %)

Документни престъпления – 11 лица (2.0 %)

Престъпления против реда и общественото спокойствие – 7 лица (1.5 %)

Престъпления против правата на гражданите – 5 лица (0.9 %)

Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 2 лица (0.4 %)

Осъдени лица по пол и възраст
Разпределението на осъдените през 2016 година лица по пол и възраст е следното:
Броят на осъдените мъже е 504, или 93.9 % от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 137 лица, или 27.2 % общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 33, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (13 лица), или 39.4 % от общия брой на осъдените жени.

Структура на осъдените лица по възраст в област Перник
през 2016 година

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2016 година те са 447, или 83.2 % от общия брой на осъдените лица.

Осъдени на лишаване от свобода в област Перник през 2016 година

 

 

 

 

 

 

 

Структура на осъдените лица по наложени наказания
в област Перник през периода 2012 – 2016 година

Виж също...

Loading...