МВР-Перник: Пожарната опасност в Пернишко е повишена, само през последния месец са възникнали 153 пожара в региона

Пожарната опасност в Пернишко е повишена. Поддържането на значително високи температури през последните дни създават предпоставки за възникване на пожари в земеделските земи и горските територии, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Перник.

Почистването на селскостопанските имоти и дворовете и последващото изгаряне на растителните отпадъци може да прераснат в пожари, които в условията на сухо и ветровито време са сериозна заплаха за населени места, полски и горски масиви, живота, здравето и имуществото на хората. Само през последния месец са възникнали 153 произшествия на територията на област Перник, като пиковите моменти са събота и неделя, достигащи средно по 10 на ден. От тях 22 пожари са възникнали в сухи треви и 2 – в горски територии. Причините за възникналите пожари са: небрежност при боравене с открит огън; палене на огън на необезопасени места; палене на сухи треви и храсти в близост до горски и полски имоти, вилни зони и селскостопански постройки; палене на огън при излети в планините; изхвърляне на неизгасени цигари.

За ограничаване на пожарите през горещите летни дни Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник напомня и призовава за спазване на установените противопожарни правила:

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;

Забранява се, по време на пожароопасния сезон, паленето на открит огън в горските територии и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии;

При излети в горите и местата за отдих, палете огън само на определените, обозначени и обезопасени места;

Не палете огън при наличие на вятър;Създайте възможност за своевременно гасене на огъня при поява на силен вятър и внезапно напускане на мястото;  осигурете си предварително подръчни средства за пожарогасене (пръст, пясък, съд с вода, тупалки от зелени клони и други);

Не оставяйте огън без наблюдение;

Не допускайте деца да играят в близост до огъня,  с кибрит или с  други запалителни средства;

Не допускайте умишлено опожаряване на сухи треви;

Горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или други определени за целта места;

Не изхвърляйте незагасени цигари в сухи треви и до горими материали;

Не изхвърляйте стъклени бутилки и стъклени отпадъци на открито;

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими материали;

Паленето на огън в дворовете на жилища и вили извършвайте само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене; не палете огън в близост до жилищата, стопанските постройки  и под клоните на дърветата.

При възникване на пожар:

По най-бързия начин съобщете на телефон 112;

Предприемете действия за гасене на пожара с предварително осигурените подръчни материали;

Наблюдавайте развитието на пожара и не допускайте огъня да ви загради, за да имате осигурен безопасен път за напускане при усложняване на обстановката;

Окажете съдействие на специализираните екипи за своевременно предвижване до мястото на пожара.

Снимка: Местен играч

Виж също...

Loading...