Сметната палата изрази положително становище относно финансовото състояние и имущество на Община Трън за 2016 година

Сметната палата излезе с независимо одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет на Община Трън за 2016 година. Това съобщават от трънската общинска администрация.

Одитното становище е изготвено на основание член 54, алинея 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на Община Трън за 2016 година. Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Община Трън към 31 декември 2016 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, гласи още докладът на независимия държавен орган.

Виж също...

Loading...