Общински съвет-Брезник ще гласува Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брезник и на 2 търговски дружества

Тази седмица Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание с над 20 точки в дневния ред, съобщават от общинската администрация.

Първата точка от дневния ред се отнася за Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брезник и на търговските дружества “Брезник фарм” ЕООД и “Водоснабдяване” ЕООД за 2016 година. Очаква се общинските съветници да се решат дали да утвърди еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 КV за захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 “SVETI RANGEL”, находяща се в ПИ 145007 върху имоти, общинска собственост в землището на село Станьовци.

Други 9 точки от дневни ред се отнасят за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на брезнишки села, с цел възстановяването им на наследниците. Местните парламентаристи ще гласуват и дали да се осигури финансов ресурс за управление на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на “МИГ Трън-Брезник-Божурище”. Приемането на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Брезник също е сред точките в дневния ред.

Днес от 14 часа започна започна съвместното заседание на Постоянните комисии към Общински съвет-Брезник. Заседанието на местния мини парламент ще се проведе на 24 август (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Ето го и проекта за дневен ред на заседанието:

1. Докладна записка относно |Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брезник и на търговските дружества “Брезник фарм” ЕООД и “Водоснабдяване” ЕООД.

2. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 КV за захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 “SVETI RANGEL”, находяща се в ПИ 145007 върху имоти, общинска собственост в землището на с.Станьовци

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в с.Режанци

4. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел по ККР на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС Рисорсиз“

5. Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД,съгласно нотариален акт № 151, т. І рег. № 550 д.№ 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. № 1201556570/20.08.2014г

6. Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР на “МИГ Трън-Брезник-Божурище”

7. Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Брезник.

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Петрушин Костов Младенов.

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Георги Павлови Стоичкови.

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Станимир Стоянов Иванов.

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Дамян Дойчев Варадинов.

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Андреев Илиев.

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Никола Донков Банков.

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци,, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Стоянов Каленков.

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на наследниците на Неделко Лазаров Ковачев.

16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев

17. Докладна записка относно Вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ

18. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землището на с.Ребро

19. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

20. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “полски път” в “нива” на имот в землището на гр.Брезник

21. Докладна записка относно Допълнение на Решение 443 по Протокол №8 от 27.07.2017 година, касаещо Приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 19.05.2015 година на територията на община Брезник.

22. Покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Рахила Ангелова“ с дневен ред и проект на решения

23. Заявление от Управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, с предложение за бракуване на камион „ЗИЛ 157″

24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...