Вижте подробна информация свързана с проекта “Ваучери за заети лица”, която Дирекция по труда-Перник разпространи

На 18 август Агенцията по заетостта преустанови приема на заявления по проект “Ваучери за заети лица” поради достигане на определения финансов ресурс, съобщиха от Дирекция по труда-Перник.

В срок от 14 дни от подаването, заявленията ще бъдат оценени и кандидатите уведомени за резултатите от оценката и издаването на уведомление за избор на доставчик на обучение. В срок от 14 дни от подаването, заявленията ще бъдат оценени и кандидатите уведомени за резултатите от оценката и издаването на уведомление за избор на доставчик на обучение. Дирекция по труда уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от лицата в заявлението – по телефон, по електронен път, по факс или с писмо с обратна разписка. В случай че лицето е посочило, че желае да бъде уведомено с писмо с обратна разписка, служител Дирекция по труда изготвя писмото и го изпраща на лицето. В случай че писмото се върне като непотърсено, следва лицето да се уведоми по други начини, посочени в заявлението.

Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в Дирекция по труда за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение за включване в обучение .  Одобрените лица могат да отложат явяването си в Дирекция по труда в указания по-горе срок. В този случай лицата уведомяват Дирекция по труда по телефон/по електронна поща/с писмо за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни след изтичане на срока. Срокът на валидност на издаденото уведомление е 30 дни, като лицето има възможност да удължи срока. В случаите, при които лицето не е избрало доставчик на обучение в посочения срок, то следва да посети Дирекция по труда за удължаване на срока. Всяко удължаване на срока е свързано с определяне на нови 30 дни. Лицето има право на удължаване на срока на уведомлението до ДОб не повече от 2 пъти от издаване на уведомлението, тоест периодът следва да е не повече от 3 месеца.

При неспазване от страна на лицето на заложения 30-дневен срок, лицето губи правото си за удължаване на срока. Лицето лично предоставя уведомлението на избрания от него доставчик на обучение за попълване. В срока на валидност на уведомлението, лицето е длъжно да върне в Дирекция по труда, попълнения от доставчик на обучение отрязък на уведомлението в оригинал. В срок седем работни дни преди стартиране на обучението, Дирекция по труда издава ваучери на одобрените лица за избрания от лицето доставчик на обучение, който трябва да е включен в Списък на доставчик на обучение с активно споразумение от електронната система за търсене на официалната интернет страница на АЗ, в частта ОП РЧР. Ваучери за обучение се предоставят лично на одобреното лице.

Виж също...

Loading...