Очакват разрешително за водовземане на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на трънското село Туроковци

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения е постъпило в Басейнова дирекция “Дунавски район” – град Плевен. Това съобщават от дирекцията чрез уведомление в Община Трън.

Целта на заявеното използване на водите е за обществено питейно-битово водоснабдяване на трънското село Туроковци. Водовземането ще се реализира чрез хоризонтален дренаж в местността “Тилето”, който е на “ВиК”-Перник. Проектните параметри на използването показват, че средноденонощният дебит е 15 литра в секунда, а годишното водно количество е 4730 кубични метра.

Басейнова дирекция “Дунавски район” изисква списък от условия, при които би могло да се предостави ползването на водите. Едно от условията е да се извършва ежегодно химичен анализ на подземните води по показатели pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, нитрити, фосфати и сулфати в акредитирана лаборатория. Друго условие е да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от дренажа.

Виж също...

Loading...