Областна администрация-Перник е една от седемте, включени в Междуведомствена работна група на Министерски съвет

Областна администрация-Перник е една от седемте областни администрации, чиито представител е включен в Междуведомствена работна група, съвместно с представители на администрацията на Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Групата е създадена, за да извърши анализ на възможностите и да предложи мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на услуги от областните администрации. Услугите, които се предоставят от областните администрации са 31 на брой, 13 в областта на държавната собственост и 18 – в областта на регионалното развитие. На проведената първа среща на междуведомствената група, на която бяха обсъдени детайлно всички 31 услуги и бяха предложени и обсъдени конкретни мерки и предложения както за отпадането и обединяването на част от услугите, така и за намаляване броя на изискваните документи. Предстои изготвянето на доклад с предложения за промени в процедурите по предоставянето на услугите. Междуведомствената група следва да приключи своята работа до 15 септември 2017 година.

Във връзка с подобряването на административното обслужване, Областна администрация – Перник сключи споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с което може да заявява и получава официални документи в електронен вид – скици, схеми, скици-проекти, схеми-проекти, извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри, удостоверения за имоти. Администрацията ще получава и директно от Националната агенция по приходите /НАП/, удостоверения за наличие или липса на публични задължения, в качеството си на възложител по Закона за обществени поръчки или на компетентен орган по комплексно административно обслужване. Услугата е част от електронните услуги, които предоставя НАП и цели облекчаване обмена на информация между административните органи, а очаквания резултат е бързо и качествено обслужване на граждани и фирми. Това е поредната крачка, която прави администрацията след поставянето на ПОС терминал в Звеното за административно обслужване, с което гражданите могат да заплатят на място, изпълнението на желаната от тях услуга.

Виж също...

Loading...