Сдружение „Местна инициативна група – Трън – Брезник – Божурище“ свиква общо събрание в трънската общинска администрация

Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група – Трън – Брезник – Божурище“ се свиква на 25 септември. Това съобщават от сдружението, в което членуват Общините Брезник, Трън и Божурище.

Събранието се свиква от Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група – Трън – Брезник – Божурище“ и ще се проведе в заседателната зала на сградата на Община Трън. Дневният ред е съставен от три точки: вземане на решение за освобождаване на член на Управителния съвет на сдружението, избор на нов член на Управителния съвет на сдружението и разни.

При липса на кворум на основание член 27 ЗЮЛНЦ и член 43, алинея 2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от присъстващите членове на сдружението.

На 11 август Общински съвет-Трън реши да предостави за ползване втория етаж от сградата на бившия музей в пограничния град. Помещенията се предоставят за срок от 10 години. Прочетете още по темата: Трънският исторически музей безвъзмездно се предоставя за офис на „Местна инициативна група – Трън – Брезник – Божурище“

Виж също...

Loading...