Община Брезник дава до 165 766 без ДДС за доставка на дизелово гориво, безоловен бензин и газ пропан-бутан за служебните автомобили

Обявена е обществена поръчка за доставка чрез Софийска стокова борса на дизелово гориво, безоловен бензин А-95Н и газ пропан-бутан за служебните автомобили и други моторни средства за нуждите на Община Брезник за 2018 година и 2019 година. Това сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Процедурата на обществената поръчка е договаряне без предварително обявление. Прогнозната стойност е 165 766 лева и 67 стотинки без включен ДДС. Възложителят Община Брезник ще предостави на изпълнителя, с когото е сключен договор за доставка на горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за издаването на електронна карта на всяко МПС. Посоченият брой и вид/марка на автомобилите може да се променя в срока на договора. Община Брезник си запазва правото да добавя нови, подменя и/или премахва автомобили към представения списък. Издадените карти следва да бъдат безплатни за възложителя на поръчката и той няма да заплаща никакви месечни или други такси и разноски за обслужване на картите. Прогнозни количества: дизелово гориво /CPV код 09134200/ – до 90 000 литра; безоловен бензин А-95Н /CPV код 09132100/ – до 7 000 литра; газ пропан-бутан /CPV код 09122000/ – до 7 000 литра, с възможност за увеличаване на количествата по доставките с до 10 % при изчерпване на първоначално обявените количества преди изтичане срока на договора. Бензиностанциите на изпълнителя на поръчката трябва да са включени към система за безналично картово плащане. Бензиностанциите да имат работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, пише още в решението за откриване на процедура.

Виж също...

Loading...