Регионално управление по образованието-Перник разясни механизъм за работа на екипите за обхват на деца и ученици от общините Брезник и Трън

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст беше разяснен на екипите за обхват от общините Брезник и Трън. Презентацията за механизма за работа беше представена от експерти на Регионално управление по образованието-Перник в народно читалище “Просвещение-1870”, предаде репортер на Zapadno.com.

Презентацията започна в 14 часа, а на нея присъстваха представители на екипите за обхват, образователните институции и на територията на Брезник и Трън, както и представители на двете Общини. “Има решение прието от Министерски съвет за Механизъм за създаване на такива екипи за обхват и сега от РУО-Перник разясниха този Механизъм.”, каза старши експертът в отдел “Образование и култура” към Община Брезник Наталия Първанова.

Механизмът включва дейности по: създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (наричани екипи за обхват); създаване на правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, са в риск от отпадане от училище, са преждевременно напуснали училище или не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия им адрес; повишаване ефективността на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координираността при прилагане на санкционния механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование; създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на съответните санкции по реда на Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.

Екипите за обхват се създават за всяко населено място с училище. За населени места с повече от едно училище, по преценка на началника на регионалното управление на образованието, може да се създаде повече от един екип. Екипите задължително включват представители на регионалните управления на образованието, на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на съответната община, на съответната дирекция „Социално подпомагане“ и на съответната областна дирекция/районно управление на Министерството на вътрешните работи. Според спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите се включват и служители на регионалните служби по заетостта, детска педагогическа стая, районните здравни инспекции и други институции. По предложение на ангажираните институции в екипите могат да бъдат включени и други лица, които работят с институциите по въпросите на обхващането, задържането и интеграцията на децата и учениците, пише още в Решението на Министерски съвет.

За изпълнение на мерките и дейностите по Механизма е указан срок от 8 месеца – от юли 2017 до края на февруари 2018 година, като до края на август 2017 година следва да приключи, със съставяне на списъците им, идентифицирането на децата и учениците от трите целеви групи и да започне планирането и изпълнението на мерките за обхващане и задържане за всеки един конкретен случай.

Виж също...

Loading...