Административният ръководител на Районен съд-Трън Михаил Ангелов е избран от Висшия съдебен съвет за председател на пернишкия районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа “за” Михаил Ангелов Алексов за председател на Районен съд – Перник. Михаил Ангелов Алексов има над 13 години юридически стаж, от които над 12 години като младши прокурор, прокурор и съдия. Към момента той е административен ръководител на Районен съд – Трън.

Мотивиран е да кандидатства за длъжността “административен ръководител – председател” на Районен съд – Перник, въз основа на реално постигнатото от него и колегите му в ръководения от него Районен съд – Трън, както и предвид натрупания управленски, администраторски, професионален и житейски опит.

За развитие на Районен съд – Перник кандидатът набелязва цели, свързани с повишаване на бързината, ефективността, качеството, достъпността и прозрачността на правораздавателната дейност; за осигуряване върховенство на закона и за повишаване на доверието в съдебната система. Като приоритет се сочи намаляване на натовареността на съдиите и съдебните служители чрез увеличаване на щатната численост на администрацията с един съдебен помощник, се направи преоценка на натовареността на съдиите от наказателното отделение на съда и се преразпределят разглежданите дела, и други.

На второ място той поставя необходимостта от подобряване на материално-битовите условия за работа на магистратите и съдебните служители. С цел намаляване на времето за разглеждане на делата, предлага добри практики по отношение призоваването на страни, както провеждане на периодични срещи с кметски наместници относно редовността на връчването и връщането на отрязък от призовката, при връчване на съобщения по отношение на заповедни производства, по приложението на електронното призоваване и чрез ежеседмични проверки в деловодната програма. Повишаването на качеството на съдебните актове е изведено като приоритет, за чието постигане се предлага проучване на мотивите към върнати от въззивна инстанция дела, създаване на вътрешноведомствен сайт с рубрика „Съдебна практика“ с анотирани решения на въззивната инстанция, справочна информация, график на дежурствата, заповеди към общата дейност на съда и други. Кандидатът предвижда извършаване на периодичен системен анализ, обсъждане и обобщаване на съдебната практика както на въззивните съдилища, така и с решенията на ВКС и ВАС. За повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители той предлага в партньорство с останалите съдилища от региона да се провеждат регионални обучения от НИП, както и насърчаване на магистратите да се включат в предлаганите от Европейската мрежа за съдебно обучение възможности.

В рамките на електронното правосъдие се планира създаване на възможност за отдалечен достъп на страните поделата и на техните пълномощници до електронните папки на делата, както и да се популяризира електронното призоваване и връчване на книжа. Кандидатът възнамерява да продължи установената от предходния административен ръководител добра практика за провеждане на работни срещи с всички държавни органи и институции, имащи отношение към работата на съда. Той предлага да се работи за подобряване на качеството на обслужване на съдебните служители, чрез повишаване на бързината и предвидимостта на съдопроизводството и други мерки за повишаване на доверието на обществото към съда.

Кандидатурата на съдия Алексов бе подкрепена с гласовете на членовете на ВСС Даниела Костова, Димитър Узунов, Камен Иванов, Светла Петкова, Мария Кузманова, Милка Итова и Каролина Неделчева, както и от Георги Колев – председател на Върховния административен съд.

Другите участници в конкурса получиха съответно: Лора Рангелова Стефанова – Иванова 1 глас “за” и Светослава Иванова Алексиева 5 гласа “за”. За кандидатурата на съдия Алексиева гласуваха членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Соня Найденова, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, а за кандидатурата на съдия Стефанова – Иванова гласува Галя Георгиева.

Виж също...

Loading...