В четвъртък Общински съвет-Трън ще гласува плана за застрояване с мега селището в района на село Главановци

Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план във връзка с реконструкция на довеждащ водопровод за град Трън е една от точките на предстоящо редовно заседание на Общински съвет-Трън, научи Zapadno.com.

Сесията ще се проведе в четвъртък (21 септември) от 14 часа в заседателната зала на Община Трън. Дневният ред е съставен от 20 точки, сред които са извършване на промени по бюджета на Община Трън, приемане на отчет за касово изпълнение, одитно становище на Сметна палата, удостояване със званието “Почетен гражданин на град Трън” и други. Кой ще бъде удостоен със званието “Почетен гражданин” ще стане ясно на заседанието в четвъртък. От Общинския съвет не пожелаха да издадат кой е номинираният човек.

Петата точка в дневния ред също прави впечатление. Тя се отнася за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот в землището на село Главановци. Точката се отнася за бъдещото вилно селище, което трябва да бъде изградено в района на селото. В началото на годината трънското село нашумя в публичното пространство с новината, че в землището му ще бъде изградено вилно мега селище със 150 къщи. Припомнете си: Фирма с участието на хора от Близкия Изток ще строи мега селище със 150 къщи в трънското село Главановци

Разгледайте подробно точките в дневния ред на предстоящото заседание:

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Приемане на отчета за касово изпълнение, средствата от Европейския съюз за 2016г.и одитното становище на Сметна палата.                                              Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

2. Извършване на промени по бюджета на Община Трън за 2017г..         Внася Р.Златанова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

3. Удостояване със званието „ Почетен гражданин на гр. Трън“.                                                С.Стефанова – Председател на КОК към ОбС Трън

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура-„Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоарV=2000m3”, през поземлени имоти държавна, общинска и частна собственост в землищата на с.Банкя и гр.Трън Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

5. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот №180013 от КВС,з-ще на с.Главановци и Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ №180013 през ПИ№000130, ПИ№000131, ПИ№000100 с НТП полски пътища, над ПИ№000094/отводнителен канал, ПИ№150001 с НТП-пасище,мера, ПИ№160001 с НТП-пасище, мера, ПИ№160002с НТП-пасище,мера и ПИ№170020 с НТП-пасище, мера от КВС, з-ще на с.Главановци, общ.Трън Внася Р.Златанова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год.                                                        Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

7. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-7 заедно с построената в него едноетажна сграда със ЗП от 135 кв.м. /бивше училище/, находящ се в  кв.1 по рег. план на с. Студен извор.                                                        Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

8. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №199 по кадастралния план на с.Филиповци, заедно с построената в него едноетажна паянтова жилищна сграда и одобряване на  продажната му цена.                                                         Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

9. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-40 в кв.4 по рег.план на с.Лева река  и одобряване на  продажната му цена.                                                           Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

10. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №41 в жилищен блок №4, ет.4 в кв.“Мурговица“ гр.Трън и одобряване на  продажната му цена.                                                            Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

11. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV в кв.37 по рег.план на гр.Трън и одобряване на  продажната му цена.                                                             Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

12. Предоставяне под наем на недвижим имот –публична общинска собственост, представляващ Гаражи и склад,  находящ се в гр. Трън, УПИ I-726 , кв.30 по рег. план на гр. Трън, актувана с АПОС №259/31.07.2012г.. Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

13. Допълване на списъка по Решение №29/23.02.2017г. на ОбС Трън за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ .                                                           Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

14. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ II-132      в кв.11  по рег. план на с. Горочевци.  Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

15. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ XII-53   в кв.9   по рег. план на с. Неделково. Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

16. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ XIII-53   в кв.9   по рег. план на с. Неделково. Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

17. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ XI-53   в кв.9   по рег. план на с. Неделково. Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

19. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост Внася Цв.Цветкова-Вр.И.Д.Кмет на община Трън

20. Питания

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

/Б.Харалампиев/ 

Виж също...

Loading...