Общинският съвет на Трън одобри подробни устройствени планове на вилното мега селище, което ще се изгради край трънското село Главановци

Подробните устройствени планове за застрояване и трасе за път на бъдещото вилно мега селище край трънското село Главановци са одобрени. Това става ясно от решение на Общински съвет-Трън от провелото се на 21 септември заседание.

С 10 гласа “за” трънският мини парламент е приел решението за одобряване на два подробни устройствени плана. Първият е за застрояване на ПИ №180013 от Карта на възстановената собственост в землището на село Главановци за изграждане на ваканционен комплекс в зона за застрояване, определена за ”Рекреационни устройствени зони за вилен отдих”. Застрояването се предвижда в границите на ограничителните линии на застрояване в червен цвят и със следните устройствени параметри: Максимална височина на кота корниз – 7 метра, максимална плътност на застрояването – 15 %, максимална интензивност на застрояването – 0.3 %, минимална озеленена площ – 70 %, начин на застрояване – свободно, съгласно приложения план за застрояване, става ясно още от решението.

Вторият подробен устройствен план е за трасе за път до ПИ №180013, което ще минава през поземлени имоти с начин на трайно ползване “полски пътища”, които са публична общинска собственост.

В началото на месец август стана ясно, че са изработени подробните устройствени планове на бъдещото селище. През последните месеци село Главановци стана известно с това, че в землището му ще бъде изградено вилно мега селище със 150 къщи. Припомнете си: Фирма с участието на хора от Близкия Изток ще строи мега селище със 150 къщи в трънското село Главановци

Виж също...

Loading...