В древността град Трън е носил името Турин, а най-голямото село в общината – Филиповци е било Филбуфча

През 13 век общинският център Трън е носил името Турин, а най-голямото село в околията – село Филиповци се е казвало Филбуфча. Това показва изследване на професор д-р Анна Чолева-Димитрова, която в продължение на 6-7 години е работила върху него.

Професорът работи в Института за български език към БАН, в секция „Приложна ономастика“. Ономастиката е наука, която се занимава с произхода и значението на имената. Паралелно с работата си в БАН, професор д-р Димитрова преподава в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Тя е член Управителния и научния съвети на Македонския научен институт в София, главен редактор е на списание „Балканско езикознание“, което излиза на 4 езика.

Ето какво пише в изследователския труд на професор д-р Анна Чолева-Димитрова:

Трън, град, околийски център до 1956 година. Стар запис: Трън, нахия 1451 (ИБИ ХIII 361); Турин (Трън) 1453, Търън 1624 (РСт469); Туин, Турън 1576 (РСтСел 446); Трън, каза 1576 (ИБИ ХVI 178); Трънъ в Боянски поменик, ХVII в., 41 с. (БП 120); Трън, каза 1726 (ИБИ ХХI 322); Транъ 1830 (Опис III 449); Трънъ 1878 (РТК). — Изцяло от нариц. трън (вж. Геров V 367, 368).

Филиповци (Вилиповци) в говора, село на 6 километра източно от Трън. Стар запис: Филбуфча, Филиповци 1453 (РСт 472; ИБИХIII 365); Филипофча 1576 (ИБИ ХVI 176); Филиповцы 1878 (РТК). — Жителско име от начално РИ , от ЛИ Филип, форматаВилиповци е диалектна, срв. СелИ Филиповци в Софийско (Чолева-Димитрова 2002: 176).

В труда са разгледани общо 76 селищни имена от бившата Трънска околия (включително и названия на селища, които сега са извън държавната ни граница). В голямата си част названията са останали непроменени още от 15-16 век. Разгледаната ойконимна система е съхранила и много старинни елементи, пише още в Произход и значение на селищните имена в Трънско.

Виж също...

Loading...