Разкриват 8 нови работни места по проект в град Брезник за период от 12 месеца, а след изтичането му минимум половината ще останат на позициите

Стартира изпълнението на проект „Нови работни места в гр. Брезник“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, пише PernikToday.net.

На 11.08.2017 година беше поставено началото на проект № BG05M9OP001-1.003-3121 „Нови работни места в гр. Брезник“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, в изпълнение на административен договор № BG05M9OP001-1.003-3121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Нотариус Александър Николаев Цветанов и Министерство на труда и социалната политика. Мястото на изпълнението на проекта е град Брезник, а продължителността – 16 месеца.

Основната цел на проект № BG05M9OP001-1.003-3121 „Нови работни места в гр. Брезник“ е създаването на 8 нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. В нотариалната кантора на Александър Цветанов в гр. Брезник ще бъдат разкрити работни места на следните длъжности: „Юрисконсулт“ – и „Оператор на компютър“- по 2 работни места и по 1 работно място за длъжности: „Архивист“, „Специалист с контролни функции, деловодство и архив“, „Изпълнителен секретар, офис“ и „Шофьор, лек автомобил до 9 места“.

Проектът предвижда да бъдат разкрити 5 нови работни места за безработни или неактивни младежи до 29 години включително, 2 нови работни места за продължително безработни или неактивни лица и 1 работно място за безработни и неактивни лица с увреждания. В рамките на проекта ще бъде осигурена заетост на лицата от целевите групи за период от 12 месеца, като минимум половината от новонаетите лица ще запазят работните си места и след приключването на проекта. С оглед осигуряване на устойчива и качествена заетост проектът предвижда оборудване на новоразкритите работни места, както и провеждане на обучения за придобиване на квалификация по професия „Оператор на компютър“ и обучения по следните ключови комптететности: „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компететност“.

Повече информация за възможностите за осигуряване на заетост и обучение по проект № BG05M9OP001-1.003-3121 „Нови работни места в гр. Брезник“ може да бъде получена чрез посещение на онлайн порталите за търсене на работа – www.jobs.bg и www.karieri.bg, Дирекция „Бюро по труда“ – град Перник, на място в кантората на Нотариус Александър Цветанов в град Брезник на адрес: улица “Васил Левски” № 10,  както и в рамките на предстоящата информационна кампания. Тя предвижда да бъдат проведени 2 презентационно-информационни дни, по време на които всички заинтересовани да могат да се запознаят с проекта и начините за участие в него, включително да се информират относно процедурата за подбор на кадри. Информационните дни ще бъдат проведени на  05.10.2017 година (четвъртък) и 06.10.2017 година (петък) от 14:00 часа в конферентната зала на хотел „Бърдото“, град Брезник.

Ако искате да научите повече за ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 посетете интернет страницата на програмата: www.esf.bg. Подробна информация за структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз можете да намерите на www.eufunds.bg.

Виж също...

Loading...