Разкриват нов Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, който ще се помещава в бившата болница в град Брезник

Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция ще се помещава в бившата болница на град Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

В края на месец септември от Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги обяви процедура за подбор, която се прилага с цел назначаване на персонал за Центъра. Работните позиции са за 1 брой социален работник, 1 брой счетоводител, 1 брой касиер домакин, 2 броя медицински сестри и 4 броя санитари. Всичките позиции са за 8-часови трудови договори, а срокът за подаване на документите е до 26 октомври 2017 година.

На редовно заседание, което се проведе на 28 септември Общински съвет-Брезник гласува за частично изменение в структурата на общинска администрация и създаване на Второстепенен разпоредител с бюджет “Социални услуги от резидентен тип – Община Брезник”. Общинските съветници гласуваха единодушно с 12 гласа “за”, съобщи председателят на Общински съвет-Брезник Виолета Младенова.

Решение № 490, което е на основание член 21, алинея 1, точка 2 и точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на член 11, алинея 10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Брезник:

  1. Одобри частично изменение в структурата на общинската администрация, считано от 1 ноември 2017 година. С изменението се преименува Второстепенен разпоредител с бюджет “Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип и Детска млечна кухня” във Второстепенен разпоредител с бюджет “Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня” и утвърждава щатна численост – 16 щатни бройки. В решение
  2. Създава в структурата на общинската администрация, считано от 1 ноември 2017 година нов Второстепенен разпоредител с бюджет “Социални услуги от резидентен тип – Община Брезник”, който обединява управлението и дейностите на “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” (ЦНСТПЛФУ) и “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” (ЦНСТПЛД) с адрес: град Брезник, област Перник, улица “Владо Радославов” № 29. Утвърждава щатна численост – 22 броя. (ЦНСТПЛФУ – 10,5 броя и ЦНСТПЛД – 11,5 броя)
  3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши всички последващи законосъобразни действия по организиране на дейностите по точка 1 и 2 от настоящето Решение.

Виж също...

Loading...