План сметката на Община Брезник показва, че необходимите разходи по дейности за 2018 година ще бъдат 358 хиляди лева

Общо 358 000 лева ще за нужни за необходимите разходи по дейности на Община Брезник за предстоящата 2018 година. Това показва план сметка, който общинската администрация оповести.

За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други ще са нужни 10 000 лева. Събиран ето на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им ще струва 175 500 лева.

86 100 лева ще са разходите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по член 60 (2 800 лева) и 64 от Закона за управление на отпадъците (74 200 лева).

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване ще струва 91 400 лева. Това показва план сметката за необходимите разходи за дейности по член 66 алинея 1 от Закона за местните данъци и такси за 2018 година.

Виж също...

Loading...