Общински съвет-Трън ще гласува доклад за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 година

Общинският съвет на Трън ще заседава редовно в края на следващата седмица. Дневният ред на сесията е съставен от 16 точки, по които местния мини парламент ще решава. Това става ясно от обявление за заседанието, което е публикувано на сайта на общинската администрация.

Сред точките в дневния ред са: доклад за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 година, одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Трън, определяне на трудово възнаграждение на кмета на Община Трън и определяне на представители от Трън във „Водоснабдяване и канализация”ООД – Перник и в МБАЛ “Рахила Ангелова“АД – Перник.

Сесията ще се проведе на 9 ноември (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2.Определяне на трудово възнаграждение на Кмета на община Трън.                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

3. Доклад за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на община Трън  за периода 2014 – 2020 г.                                                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

4.Определяне на представител на Община Трън във „Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Перник. Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС Трън

5. Определяне на представител на Община Трън в МБАЛ“Рахила Ангелова“АД гр.Перник. Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС Трън

6.Ползването на училищен автобус от деца посещаващи ДГ „Ален Мак“ – гр.Трън през учебната 2017/2018г.                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

7. Даване на съгласие за изменение на УПИ III-238, кв.25 по ПУП на с.Забел, общ. Трън и проектиране на улица с осови точки  295-296-249.   Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

8.Даване на съгласие за промяна на ПУП- План за регулация на с.Рани луг, кв.30 в частта на терен „За обществени нужди”, с което  да се  създадат нови урегулирани поземлени имоти : УПИ VIII „За парк и озеленяване“; УПИ IХ и УПИ Х. Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

9. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год. Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

10. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №8 в жилищен блок №10, ет.3 в кв.“Мурговица“ гр.Трън и одобряване на  продажната му цена. Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

11. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ II-22  УПИ ХI-22 в кв.4   по рег. план на с. Милославци.                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

12. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ XVI-57   в кв.9   по рег. план на с. Неделково.                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

13. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен. Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

14. Предоставени  земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№375 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

15. Предоставени  земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№374 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

16. Предоставени  земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№361 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

17.Питания

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...