Областен информационен център-Перник проведе информационна среща с представители на общинската администрация, неправителствени организации, земеделски производители и граждани от Брезник

Днес в народно читалище „Просвещение-1870“ в град Брезник, екипът на Областен информационен център-Перник проведе информационна среща на тема:”Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ”, съобщиха за читателите на Zapadno.com от Областния информационен център.

Представители на общинската администрация, неправителствени организации, земеделски производители и граждани се запознаха с “Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”, неговата мисия и цели. Екипът на Инфоцентъра представи и актуалните отворени процедури по програми, финансирани от европейските структурни и иинвестиционни фондове.

Най-голям интерес бе проявен към отправената покана към неправителствени организации и доставчици на социални услуги, в партньорство с общините и обучителни и/или образователни институции, по процедурата “Открий ме” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Целева група на проектната идея трябва да са деца и младежи до 29 години,

включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Дейностите, които ще получат финансиране са разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на децата и младежите чрез специализирана подкрепа, провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието; развиване на таланти и насърчаване на взаимопомощта; подкрепа за достъп до образование; работа с родители на децата; професионално и личностно развитие; придобиване на умения за самостоятелен живот. Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, включително чрез целеви действия, насочени към целевата група също са обект на финансиране. Крайният срок за подаване на проекти е 30 ноември 2017 година чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Областният информационен център – Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимки: Областен информационен център-Перник

Виж също...

Loading...