Община Брезник работи по проект “Подкрепа за предучилищно образование”, който обхваща всички деца в детска градина “Брезица”

Извършени дейности през 2017 година по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха обсъдени на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ), съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Една от основните точки на дневния ред на заседанието на ОССЕИВ беше представянето на извършениете дейностите по изпълнението на общинските планове за интеграция на ромите за 2017 година. На председателстваното от заместник областния управител инженер Васил Павлов заседание, представители на общините на територията на област Перник представиха подробни доклади за етапа на изпълнение на заложените планове. От изнесените данни стана ясно, че всички общини работят целенасочено за интеграция на ромското население и с фокус върху зададената структурна рамка на Националната стратегия в приоритетни сфери: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост. Основни цели са повишаване на здравната култура и образователната квалификация на ромското население. Във всяка община има назначен здравен медиатор, който подпомага комуникацията с жителите от ромски произход. Създадени са условия за социализация на децата в яслите и детските градини.

Жилищните потребности на социално слабите семейства от ромски произход в област Перник, са удовлетворени, чрез предоставянето за ползване на общински жилища. Община Перник е кандидат по Оперативна програма “Регионално развитие” и е заявено желание за изграждането на социални жилища и така да бъде преодолян проблема с жилищната политика. След изграждането на домовете, те щебъдатпредоставени намлади семейства от малцинствените групи.

Община Брезник работи по проект “Подкрепа за предучилищно образование” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. В проекта са обхванати всички деца от детска градина “Брезица” в град Брезник.

Съветът прие единодушно и изменения в правилника му за работа.

Виж също...

Loading...