РИОСВ-Перник прекрати процедурата за изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба на язовир Бегуновци

Процедурата за инвестиционно предложение „Технологична програма за производство на топлолюбиви видове риба от Рибовъдна ферма „МИРОС“ ЕООД – язовир „Бегуновци“ е прекратена от Регионална инспекция по околна среда и водите-Перник. Това става ясно от съобщение за решението, което е оповестено от РИОСВ-Перник. 

Процедурата за разглеждане на инвестиционното предложение е прекратена на 7 ноември 2017 година. Решението може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му.

Инвестиционното предложение на фирма “МИРОС” ЕООД беше за изграждане на ферма за аквакултури – полуинтензивна в язовир Бегуновци. Според обявлението за инвестиционното предложение отглеждането на рибата съгласно изработената програма, ще се извършва в язовир „Бегуновци“, който е с площ 236,512 декара. Във водоема се отглежда и угоява шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом, щука, бяла риба, костур и раци.

Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник е постановила решение за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в това число и по съвместимост по член 31 от Закона за биологичното разнообразие. В рамките на проведената процедура Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” се е произнесла, че така заявеното инвестиционно предложение е недопустимо спрямо Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за БУ. Басейновата дирекция е изразила и мотиви за недопустимост, които са подробно описани в решението за прекратяване.

Снимка: Ресторант „Рибката“ язовир Бегуновци

Виж също...

Loading...