Общинският съветник Янка Хранова предлага да се изградят паркоместа за автомобили до бившата болница в град Брезник

По дневен ред съставен от 15 точки ще заседава Общински съвет-Брезник през следващата седмица, научи Zapadno.com позовавайки се на информация от сайта на общинската администрация.

Сред дневния ред е предложение на общинския съветник Янка Хранова за изграждане на паркоместа за автомобили до бившата болница. Тя предлага да бъде демонтирана ограда в двора на болничното заведение, в участъка от входа за бившата поликлиника до края на същата сграда по протежение на улица “Владо Радославов”, с цел създаване на тротоар и паркинг за леки автомобили на граждани, посещаващи лекарските кабинети. Съществуващият тротоар в двора на бившата поликлиника ще бъде приведен в изправност, за да се използва от пешеходците, а на асфалтовия тротоар да бъдат премахнати бордюрите и се направи маркировка за паркоместа на автомобилите. Това пише в предложението на общинския съветник Янка Хранова до Общински съвет-Брезник. Тя отправя това предложение във връзка с увеличения трафик на хора и автомобили пред сградата на бившата поликлиника в града.

Други интересни точки в дневния ред са промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017 година и информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ-Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град Брезник.

Заседанието ще се проведе на 23 ноември (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник.

Вижте точките в дневния ред за сесията на Общински съвет-Брезник:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предоставяне под наем за една стопанска година на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища

2. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев

3. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева Петрова

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Кътев Алексов

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Мирчо Миланов Митков

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Симов Божилов

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Тасо Спасов Модев

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Зоя Драганова Симова

9. Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ – Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град Брезник.

10. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци

11. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци

12. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трассе и сервитут на захранващ кабел

13. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП – ПРЗ на с.Горнна Секирна .

14. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г.

15. Докладна записка относно изграждане на паркоместа за автомобили до бившата болница

16. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...