РИОСВ-Перник реши да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за бъдещия център за строителни отпадъци, който ще обслужва община Брезник

Регионална инспекция по околна среда и води-Перник излезе с решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Брезник, научи Zapadno.com позовавайки се на съобщение на документа.

Инвестиционното предложение е за „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“. Решението на Инспекцията е да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации, местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона. Сред мотивите на Регионална инспекция по околна среда и води-Перник са, че инвестиционното предложение не е свързано с големи количества природни ресурси, няма да се извършват горивни процеси и не се предвижда каквото и да е друго третиране на строителни отпадъци, освен механичното дробене на фракции. Освен това от мотивите става ясно, че инсталацията ще бъде мобилна и не се предвижда непрекъснат режим на работа, а именно че тя ще работи на неритмично натоварване. Още подробности около самото решение могат да бъдат видени в решението, което е публикувано на сайта на РИОСВ-Перник.

Центърът за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци, който трябва да бъде изграден в местността „Чифлик“ в землището на град Брезник ще обслужва всичките 35 населени места на територията на община Брезник. Теренът, на който ще бъде Центърът е транспортно достъпен и не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Виж също...

Loading...