Съдът образува дело срещу разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет-Трън

Образувано е дело срещу разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет-Трън. Делото е образувано след оспорване на текстове в Наредбата, обявиха от Административен съд-Перник.

Административен съд-Перник обявява на основание член 181, алинея 1 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпило оспорване срещу разпоредбите на член 40, алинея 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение № 82 от 27.08.2008 година на Общински съвет-Трън. Образувано е административно дело № 610/2017 г. по описа на Административен съд-Перник.

Административно дело № 610/2017 г. е насрочено за 24 януари 2018 година от 10:20 часа.

Виж също...

Loading...