Общинският съвет на Брезник ще заседава извънредно днес по тема свързана със сдружение „Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“

Общински съвет-Брезник ще проведе извънредно заседание в късния следобед, научи Zapadno.com.

Сесията ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет-Брезник и ще започне в 16:00 часа. Дневният ред е съставен от една точка, която е свързана с необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по заявление, подадено от сдружение „Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище”. Докладната записка е внесена от кмета на Община Брезник Васил Узунов. От нея става ясно, че е необходимо да бъде направена промяна в точка 5 на РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 година. Пълният текст на докладната записка може да видите като натиснете тук.

Д н е в е н  р е д:

1. Докладна записка относно: Необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по Заявление № BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение „Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление № 75 от 13 април 2017 г., посл. изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите местно развитие за прием 2017 г.

Председател Обс:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...