Министерство на земеделието, храните и горите: Финансирането от еврофондовете за земеделие не е под риск и няма заплаха за бенефициентите

Финансирането от еврофондовете за земеделие не е под риск, както и няма заплаха за подпомагането  на бенефициентите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В момента Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции“ в земеделските стопанства от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. (обн. ДВ бр.76 от 2016 г.), е в сила.

Решението на тричленен състав на Върховния административен съд за отмяната на изменението на наредбата по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации не е окончателно. Предстои произнасяне на петчленен състав на ВАС. Независимо от неговото решение няма заплаха и относно размера на бюджета по подмярка 4.1. Всички сключени договори по нея са законосъобразни.

Виж също...

Loading...