Още 180 милиона лева за допълнителни операции по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

Нови операции за 180,5 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще започнат през 2018 година. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката професор Иван Димов по време на годишното информационно събитие, организирано от Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“. Средствата ще бъдат разпределени по трите приоритетни оси на програмата, допълни професор Димов. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

По приоритетна ос 1 –  „Научни изследвания и технологично развитие“ ще започнат две нови процедури за подбор на проектни предложения в областите „Изграждане на регионални научни центрове“ и „Уникални научни инфраструктури“.

По приоритетна ос 2 –  „Образование и учене през целия живот“ се планира да се предостави безвъзмездна финансова помощ по следните процедури: „Да работим в България“, „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“, „Въвеждане на дуална система на обучение“ и „Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

Във връзка с приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще стартират две процедури –  „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и  „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Професор Димов припомни, че основната посока, към която Министерство на образованието и науката се стреми, е достигане на 1,5 % от брутния вътрешен продукт, който да се инвестира в научно изследователска и развойна дейност Друга задача е  да се увеличи до 36 % дела на населението на възраст между 30 и 34 години със завършено висше образование, както и да се намали делът на преждевременно напусналите училище до 11 %, каза той. Всичко това ще стане възможно благодарение на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, допълни той. До края на януари 2018 година се очаква да приключи оценката на предложенията за центровете за върхови научни постижения по ос 1 и да имаме сключени договори, каза професор Димов. Той подчерта, че това е първата оперативна програма, чрез която се предоставя пряко финансиране за българската наука.

Изпълнителният директор на новата Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е управляващ орган на програмата, Кирил Гератлиев, информира, че до момента по програмата са обявени  процедури на стойност над 805 милиона лева, договорените средства са в размер на близо 292 милиона лева, а са разплатени над 120 милиона лева В рамките на събитието бяха представени и знакови проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Твоят час“, „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ и „Студентски практики“. Ученици, участващи в извънкласни дейности по „Твоят час“, направиха демонстрация на постигнатото до момента. Възпитаниците на Софийска математическа гимназия от клуба по роботика демонстрираха сглобяване и движение на роботи върху специална платформа, а техните връстници от училищната телевизия на 134-то училище работиха „на терен“ и направиха репортаж от събитието.

Виж също...

Loading...