Административен съд-Перник отмени разпоредба на Наредба, която е приета с решение на Общински съвет-Трън и я определи като незаконосъобразна

Административен съвет-Перник е отменил разпоредба на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с Решение № 8 от 30.01.2008 година на Общински съвет-Трън, взето по Протокол № 1/30.01.2008 година. Това става ясно от решение след публично съдебно заседание, което се е провело на 22 ноември 2017 година.

Според протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Перник атакуваната разпоредба трябва да се отмени като незаконосъобразна. Вносителят на протеста претендира присъждане на направените съдебни разноски. На проведеното съдебно заседание Общински съвет-Трън не изпраща процесуален представител и не взема становище по подадения протест.

Тричленният състав на Административен съд-Перник, който е разглеждал делото е решил да се отмени разпоредбата на член 8, алинея 2, точка 7 от Глава ІІ „Общи изисквания“, раздел Б на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с Решение № 8 от 30.01.2008 година на Общински съвет-Трън, взето по Протокол № 1/30.01.2008 година, като незаконосъобразна. Съдът е осъдил Общински съвет-Трън да заплати на Окръжна прокуратура-Перник разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

В решението си съдът е постановил на след влизане в сила на решението на основание член 194 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с член 22, ален 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да бъде обнародвано от Общински съвет-Трън, по реда по който следва да се обнародват приетите от него подзаконови нормативни актове, а именно: чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на Общината и по друг подходящ начин, определен в член 21, алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...