Национална агенция за приходите напомня: До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция за приходите.

Новото през тази година е, че данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2017 година могат да се ползват по два начина.

Първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2018 година. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2017 година.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2017 година – до 30 април 2018 година. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:

–         Декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005), включително декларация от другия родител, когато това е необходимо и/или

–         Декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), включително декларация от другия родител, в предвидените за това случаи.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лева за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лева – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лева за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2017 година същият няма да ползва намалението, освен ако не попада в изключенията за представяне на такава декларация, уточняват още от Национална агенция за приходите.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лева за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират вдекларацията по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2017 година той няма да ползва намалението, освен ако не попада в изключенията за представяне на такава декларация.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, но физическото лице подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 година, към годишната данъчна декларация не следва да се прилагат декларациите за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, както и останалите необходими документи.

Важно: При ползване на данъчните облекчения за деца и/или за деца с увреждания с подаване на годишна данъчна декларация, физическото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...