През 2017 година се е увеличил броят на домакинствата и лицата в област Перник с достъп до интернет, който достига до 67,9 % от населението в региона

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2017 година показват, че 67.9 % от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно страната 67.3 %, като е отбелязан ръст от 10.7 процентни пункта спрямо предходната година. За осемгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 година област Перник се нарежда на 7-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен – 77.9 %, Пловдив – 76.2 %, София-столица – 75.6 %, а най-малък в област Монтана – 51.5 %.

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет в област Перник и средно за страната

През текущата година 57.7 % от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.2 процентни пункта. През 2017 година 60.9 % от мъжете и 54.5 % от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с – 2.1 и 6.3 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 83.0 % от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 14.2 % от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.3 %.

Относителен дял на лицата, регулярно използващи интернет по образование за 2016 и 2017 година в област Перник

Резултатите показват, че през 2017 година относителният дял на лицата в областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите да държавната администрация, е 12.3 %, при средно за страната 20.7 %. По този показател област Перник е на 23-то място в станата. Най-висок е относителният дял на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите да държавната администрация в област Монтана – 36.7 %, а най-нисък в област Разград – 9.0 %.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...