Районният съд и Районната прокуратура в град Трън предадоха полезни лекции на ученици от трънското училище “Гео Милев”

На 14 декември в Районен съд-Трън бяха изнесени две лекции пред учениците от 9-ти и 11-ти клас на средно училище „Гео Милев“-Трън. Учениците и класните им ръководители изслушаха лекция на тема: „Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и закрила“, подготвена и изнесена от съдия Петър Симеонов – и. ф. административен ръководител и председател на Районен съд-Трън и лекция на тема: „Децата и компютрите/Кибер престъпления“, подготвена и изнесена от Красимир Първанов – административен ръководител и районен прокурор на Районна прокуратура-Трън. Това съобщи за читателите на Zapadno.com административният секретар на Районен съд-Трън Цветелина Симова.

В своята лекция, съдия Симеонов разясни на учениците правата на децата в съдебните процедури като спазване и гарантиране най-добрите интереси на детето, право да бъде изслушано, право на информация и изразяване на мнение, право на представителство и безплатна адвокатска помощ, право на личен живот, право на зачитане на достойнството на детето, право на бързо и справедливо разглеждане на делото, право на закрила от насилие или злоупотреби, права на дете с увреждания, недискриминация и други.

Запозна ги с международните правни стандарти относно положението на детето – свидетел в наказателния процес, ратифицирани по реда на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, както и стандартите на ООН – Конвенцията за правата на детето, Стандартите на Съвета на Европа – Европейска конвенция за упражняване на правата на детето, Европейска социална харта, както и с редица закони, които осигуряват правата на децата като Семейния Кодекс, Закон за закрила на детето, Наказателно-процесуалния кодекс, Закон за защита от домашното насилие и други. Това добави още административният секретар Цветелина Симова.

На учениците бяха обяснени специалните процедури в гражданското и наказателното право.
Съдия Симеонов разясни на децата частта от производствата в Семейния кодекс, които засягат правата и законните интереси на децата, особената защита на имуществото на детето, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, мерките за упражняване на родителските права, обезпечаване на жизнения минимум на детето с решавана на въпроса за правото на издръжка, хипотезите, в които може да се наложи детето да бъде настанено в приемно семейство, осиновяванията на деца и много други. В темата бе разгледан и въпроса свързан с  правата и участието на децата в наказателния процес. Проблемите с престъпността сред непълнолетните. Беше посочен и сериозният проблем, който стои пред обществото, а именно: Осигуряване в достатъчна степен правата на децата – пострадали от престъпление, както и на тези, свидетели на тежки деяния по наказателния кодекс.

Съдия Симеонов посочи основните процедури в Наказателно-процесуалния кодекс, относно изслушването на дете – свидетел, както и възможността това да стане в присъствието на педагог и психолог. Съдия Симеонов ги запозна и с правата на пострадал. Темата е важна, посочва още органите, които могат да предложат подкрепа и закрила на интересна на учениците, на нашите деца, както и охраняване и осигуряване на техните права и законни интереси.

Втората тема в лекционния курс е актуална и беше посветена на Децата и компютрите и „Кибер престъпленията“. Административният ръководител и районен прокурор на Районна прокуратура–Трън Красимир Първанов разгърна пред децата най-популярните и разпространени измами по Интерент като търговските измами, “pump-and-dump” схеми; клик-измами, мними търгове; екскроу измами и други; фишинг – под формата на спам от името на някоя институция (финансова); гугъл бомби, кражби на банкови сертификати и много други.
Районен прокурор Първанов даде и ценни съвети на децата при съмнение за измама. Посъветва учениците при съмнение за измама веднага да затворят  страницата, на която се намират по надлежния ред, както и да се проследи IP адреса на измамника, нищо да не се изпраща на предполагаемия измамник и други.

Темата е сериозна и представя пред учениците обезпокояващи факти за широкия обхват на измамите и престъпленията в „Интернет пространството“.

Снимки: Районен съд-Трън

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...