Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за първото тримесечие на 2018 година, която ще е с 2,75 % по-висока

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за I-то тримесечие на 2018 година, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината, съобщиха от пресцентъра на Комисията за енергийно и водно регулиране.

При утвърждаване на цената на природния газ Комисията за енергийно и водно регулиране отчита условията по действащия договор между “Булгаргаз” ЕАД и “Газпром Експорт”, като взема предвид движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

В Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране утвърдената цена на природния газ за първото тримесечие, на която “Булгаргаз” ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 352,65 лева на 1000 кубични метра или 33,39 лева/MWh (без акциз и ДДС). Тя е с 2,75 % по-висока от досегашната цена за ІV-то тримесечие на 2017 година и е определена въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

В утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на природния газ от 352,65 лева на 1000 кубични метра са включени компонента за услугата „обществена доставка“ по член 17, алинея 6 от Наредба за регулиране на цените на природния газ в размер на 4,76 лева/1000 nm3, както и компонента “задължение към обществото” по член 11а, алинея 2 от Наредба за регулиране на цените на природния газ от 1,35 лева/1000 nm3, която покрива разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации. В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД.

Увеличението на цената на природния газ с 2,75 % няма да доведе до повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон. Няма да има промяна и в цената на електрическата енергия за битовите потребители и небитовите потребители на регулирания пазар.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...