Административният съд отмени разпоредби от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет-Трън

Административен съд-Перник е отменил разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 19; чл. 21, ал. 1 и ал. 4; чл. 22, чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 1 и ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 66; чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 4 от 15.02.2005 година на Общински съвет-Трън, взето по Протокол № 1 от 15.02.2005 година, като незаконосъобразни. Това става ясно от решение на публично съдебно заседание, което се е провело на 13 декември 2017 година, научи Zapadno.com.

Производството e oбразувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура-Перник против разпоредбите от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет-Трън. В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на протестираните разпоредба от Наредбата. Въз основа на изложените доводи следва да се приеме, че разпоредбите на Наредбата, предмет на протеста, са издадени в нарушение и на материалния закон, приложим към 15.02.2005 година, както и са в противоречие със сега действащите материалноправни разпоредби, което води до тяхната материална незаконосъобразност на основание чл. 146, т. 4, във връзка с чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс, става ясно от решението на Административен съд-Перник.

Освен отмяна на разпоредбите, съдът е осъдил Общински съвет-Трън да заплати на Окръжна прокуратура-Перник разноски по делото в размер на 20 лева. Решението на Административен съд-Перник може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. Съдът е разпоредил и след влизане в сила на решението на основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да бъде обнародвано от Общински съвет-Трън, по реда по който следва да се обнародват приетите от него подзаконови нормативни актове, а именно: чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на Общината и по друг подходящ начин, определен в чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Виж също...

Loading...