300 000 лева ще са разходите за ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи в община Брезник

За ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи на територията на община Брезник ще бъдат отделени 300 000 лева. Това става ясно от Проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 година, който беше публично обсъден по-рано днес в брезнишкото читалище, предаде репортер на Zapadno.com.

Проекто-бюджетът беше представен от Моника Банкова – старши експерт бюджет и ТРЗ към Община Брезник. Тя запозна присъстващите с основните принципни постановки по съставянето на бюджета за 2018 година. Проектът на бюджета за 2018 година е съобразен с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на Общината за провеждане на комплексна финансова политика. Основните приоритети при съставянето на Проекта на бюджет за 2018 година на Община Брезник са: повишаване ефективността на публичните разходи; увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставянето от Общината публични услуги; удължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детските градини; поддържане на чистотата и уличното осветление. Бюджетната рамка показва, че 6 617 237 лева са общите приходи, трансфери и финансиране с държавен и местен характер. 3 039 904 лева са приходи, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и финансиране за държавни дейности. Общо 3 577 333 лева са приходи, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и финансиране за местни дейности.

Общо 1 037 765 лева ще бъдат отделени за капиталови разходи във функцията “Жилищно строително, БКС и опазване на околната среда”. Средствата ще бъдат разпределени, както следва: 59 200 лева за основен ремонт на ВиК, 217 772 лева за основен ремонт на уличната мрежа на територията на общината, 59 500 лева за изграждане на детски и спортни съоръжения, 2 500 лева за закупуване на грайферна кофа, 140 000 лева за реконструкция ВиК площад град Брезник, 184 000 лева за реконструкция вътрешна водопроводната мрежа на град Брезник и водоснабдяване Режанци – Конска, 300 000 лева за ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи на територията на община Брезник, 15 600 лева за проектиране, закриване и рекултивация сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Брезник, 24 193 лева за изработване на технически проект “Покриване с мостова конструкция и паркинг в УПИ V-501.1126, кв. 58 по РП на град Брезник” и 35 000 лева за проектиране за инфраструктурни обекти.

По отношение на функцията “Общи държавни служи” ще бъдат разходвани общо 24 000 лева. Във функцията “Отбрана и сигурност” от Поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година 10 000 лева ще са за изграждане на система за видеонаблюдение. Във функцията “Образование” 800 лева ще се разходват за закупуване на лаптоп за детска градина “Брезица”. Други 4 000 лева ще бъдат предназначени за закупуване на плюсов хладилник във функцията “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Общо 81 000 лева ще са разходите във функцията “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, които ще са разпределени, както следва: 15 000 лева за разширение на гробищния парк в град Брезник, 59 500 лева за изграждане на помещение за помени в град Брезник и 6 500 лева за изработване на скулптурни елементи към “Арка на 5-ти конен полк” в град Брезник. В бюджета за 2018 година са заложени 156 000 лева разходи, които ще са за изграждане на полски път в землището на село Гърло. Средствата са към функцията “Икономически дейности и услуги”. Става въпрос за път към храм-кладенеца край село Гърло, който е с историческо и национално значение.

Разчетите за 2018 година за сметки и средства от Европейския съюз са в размер на 263 300 лева, както следва: Проект “Приеми ме 2015” – 124 200 лева, Проект “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник” – 98 500 лева и Проект “Твоят час” – 40 600 лева.

Отношение по Проекта за бюджет за 2018 година на Община Брезник взе брезничанинът и бивш общински съветник от местния Общински съвет Петър Петров. Той поздрави финансовият отдел на Община Брезник заради липсата на натрупани задължения към фирми и банки. “Това е изключително добро и е традиция в нашата община. Сега по самия бюджет и това, което ми е дадено като бюлетини. Първо да започна, че в бюджета има още пера, в които могат да се намерят средства – нека господата общински съветници да ме чуят добре. Аз смятам, че 8 000 лева за ползване на пазари и тържища, поне по тази докладна може да бъде увеличен. Ако тръгнем по града и видим по тротоарите и пред магазини има поставени разни сергии, така да се каже, които на 100 процента не плащат нищо.”, каза Петър Петров. Брезничанинът даде и други примери от точките в проекто-бюджета, които могат да бъдат променени за повече приходи в Общината. От трибуната в малкия салон на брезнишкото читалище той засегна и темата с разходите за ВиК във функцията “Жилищно строително, БКС и опазване на околната среда” като ги свърза с увеличението на цената на водата. Петър Петров се изказа и по отношение на разходите за Общински съвет-Брезник, които според Проекта за бюджет за 2018 година са 122 000 лева. Брезничанинът и бивш общински съветник не е съгласен със сумата, която е заложена за Общинския съвет. След като той отправи своите въпроси и слезе от трибуната част от присъстващите в залата го аплодираха за засегнатите теми.

Репортер на Zapadno.com попита за какво точно се отнася изработването на технически проект “Покриване с мостова конструкция и паркинг в УПИ V-501.1126, кв. 58 по РП на град Брезник”, за който се предвиждат 24 193 лева, зам. кметът на Община Брезник Иван Бъчваров отговори: “Когато му дойде времето, когато се приеме бюджетът, когато тръгнем да проектираме и направим нещо тогава ще бъдете уведомени. Това е проекто-бюджет, който в момента се обсъжда и не мисля, че сега е моментът…”. Човекът на Zapadno.com отново попита за какво се отнася този проект, но зам. кметът отвърна, че ще стане ясно, когато започне реализирането на проекта.

Председателят на Общински съвет-Брезник Виолета Младенова отговори на въпросите отправени от брезничанина Петър Петров. “По отношение на Бизнес-плана всяко едно наше решение през 2016 – 2017 година е било в две точки – че приемаме Бизнес-плана в частта, където се говори за реконструкция, за подмяна на водопроводна система и втора точка винаги е гласяла, че не сме съгласни с увеличение на водата. Но разбирате господин Петров, нашият процент е малък – 51 % е държавно участие и както и да го гласуваме и въобще да не го разглеждаме или да не го гласуваме, Комисията за енергийно и водно регулиране ще си ги направи нещата. Така че във всяко едно решение, аз съм ги извадила всичките в една папка и мога да ви ги покажа, те гласят така: Не сме съгласни с увеличение на водата. Не сме.”, каза Виолета Младенова.

Зам. кметът на Община Брезник Иван Бъчваров също се включи по темата, за да отговори на отправените въпроси от страна на Петър Петров. “Господин Петров, аз мога да ви отговоря на въпроса “Защо Общината приема такива разходи?”. Кандидатстваме за тези реконструкции и проекти, тъй като ВиК не се заема с ангажимент да изгради водопровод. При едно кандидатстване и изграждане от наша страна, операторът ВиК-Перник, който е длъжен да ни даде удостоверение, в което те се задължават да приемат и да поддържат водопроводи и съоръжения. Не знам дали те ще имат възможност да направят такива реконструкции по мрежата и затова ние правим тези разходи. Както помните проекта за водопроводи в Секирна – Общината го кандидатства след това ВиК се задължава да го поддържа и използва. А вече във връзка с увеличението на водата – то идва от КЕВР, а не от ВиК. Това беше обяснено на една от сесиите на Общински съвет от господин Витанов – управител на ВиК-Перник.”, каза Иван Бъчваров.

След отговорите Петър Петров поясни, че не е срещу разходите, които са предвидени с бюджета за 2018 година, а дори с двете си ръце е “за”. “Аз съм срещу ВиК-Перник, защото това е една паразитна организация, която само прибира без да дава нищо. Това, което вие го казвате – това се получаваше и преди години.”, обясни още Петър Петров.

Виж също...

Loading...