Общински съвет-Брезник ще проведе първо заседание за 2018 година, в което ще бъдат разгледани 19 точки свързани с общината и нейните жители

Първото заседание на Общински съвет-Брезник за 2018 година ще се проведе на 25 януари (четвъртък). Дневният ред на заседанието е съставен от 19 точки свързани с община Брезник и нейните жители, научи Zapadno.com позовавайки се на информация от общинската администрация.

Общинските съветници на Брезник ще заседават на 25 януари от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Сред точките от дневния ред, които ще бъдат разглеждани са: Проект на бюджет за 2018 година на Община Брезник и средства от Европейския съюз; Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Брезник; Одобряване на проект свързан с изграждане на външно електрозахранване на овцеферма със складове за фуражи, фуражна кухня, обслужващи сгради и съоръжения в село Завала; Приемане Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018 година; Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни имоти – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд; Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник; Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет-Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 година; Приемане Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии и Програма за работа на Общински съвет-Брезник за 2018 година.

На сесията ще бъде разгледана и докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в село Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж, няколко докладни за утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в брезнишки села и още 6 докладни относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на 6 села, с цел възстановяването им на наследници.

Съвместното заседание на постоянните комисии ще се проведе на 22 януари от 14:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет на площад “9-ти септември” № 2 при оповестения проект за дневен ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от ЕС

2. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Брезник

3. Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЖЕНИЯ, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Златан Петров Манолов

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Звезда Атанасова Господинова

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Иван Апостолов Витанов

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Тодор Георгиев Янков

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Генади Найденов Петрунов

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Дамянка Дамянова Черемидарска

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба.

11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба.

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с. Ноевци и сключване на договор за продажба.

13. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

14. Докладна записка относно приемане Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018г

15. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година 2017/2018 на свободни имоти- пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37, ал.13 от ЗСПЗЗ

16. Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

17. Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

18. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии.

19. Програма за работа на ОбС Брезник за 2018г

20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...