Производство на пелети от отпадъчна дървесина планират в Трънско, екоинспекцията ще проверява как ще се отрази това на защитените зони

За инвестиционно предложение за „Производство на пелети от отпадъчен материал поучен от обработката на дървесина” съобщават от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник, видя Zapadno.com.

Инвестиционното предложение се отнася за имот в землището на град Трън, но не става ясно кой е възложителят. Според обявлението на екоинспекцията инвестиционното предложение попада в обхвата на контрол за инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци съгласно Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, т. 11, буква „б“. Ето защо трябва да бъде преценено дали за предложението е необходимо да се извърши Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Освен това инвестицията подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони „Натура 2000“, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения.

Имотът, за който се отнася инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, уточняват от РИОСВ, но най-близко разположената площ от Натура и Защитена зона „Руй” за опазване на дивите птици.

Преценката за ОВОС и оценката за съвместимост с „Натура“ ще бъдат проведени в една процедура. Възложителят е информиран за необходимите действия, които трябва да предприеме с писмо от 15 януари 2018 година, съобщават още от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник.

Няколко са фирмите, които се занимават с дървопреработване в Трънскои и е възможно някой от тях да е решил да разшири бизнеса си като направи инсталация за пелети.

Не е тайна за местните в Трън, че преди години предприемач имаше намерение да изгради пелетна фабрика в пограничната община, която щеше да отвори нови работни места. Въпреки намерението си, инвеститорът се отказа и изгради фабриката си в съседна община. Местните все още си спомнят този период и според тях хора от етажите на властта са попречили фабриката да бъде в Трънско.

Виж също...

Loading...