През 2017 година в област Перник се е увеличил броят на пострадалите при възникнали пожари граждани, а броят на загиналите се запазва

През 2017 година дежурните екипи на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” са реагирали общо на 1363 броя повиквания, като статическата информация за дейността по направление “Пожарогасителна и спасителна дейност” е посочена в шест броя таблици в точка 6, като за петгодишен период произшествията са – 2016 година – 1208 броя; 2015 година – 1371 броя; 2014 година – 1203 броя и 2013 година – 1312 броя, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

За 2017 година динамиката на произшествията е 105,90 броя произшествия на 10000 жители (128 696 жители-област Перник);

Интензивност на повикване – 3,73 произшествия за ден;

Среден брой служители на дежурство – 18 броя за Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”;

Среден брой пожарни автомобили на дежурство – 7 броя за Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”;

Загинали при пожари на 100 000 жители – 2 броя;

% от загиналите в пенсионна възраст  – 100 %;

Натовареност на служителите – 18,9 произшествия на служител за година.

Не са регистрирани големи пожари в обществено и икономически значими обекти, които да доведат до частично или до напълно прекратяване на дейността им. Преобладават пожарите без материални загуби – 517 броя, като същите са 38 % от общия брой на произшествията, а пожарите с материални загуби са 195 броя. През последните години се запазва еднакъв броя на загиналите, но са пострадали повече граждани при пожари, като през 2017 година са загинали двама граждани, а пострадалите са деветнадесет (През 2016 година – 2 загинали 10 пострадали; 2015 година – 2 загинали и 15 пострадали; 2014 година – 2 загинали и 12 пострадали и 2013 година – 2 загинали и 10 пострадали).

Държавен противопожарен контрол.

През отчетния период от сектор ПКД са извършени 5 броя комплексни проверки на обекти водени на отчет в Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник, както следва: Общински комплекс „Дворец на културата“, Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, Областна дирекция МВР-Перник, Районна здравно осигурителна каса-Перник, Сграда на Община Перник и Областна администрация, като са връчени разпоредителни документи (протоколи) със 78 броя предписани мероприятия за изпълнение и една докладна записка до директора на Областна дирекция МВР-Перник за 21 броя констатирани нарушения. Извърши се контролна проверка на обект „Стомана Индъстри“, който се води на отчет в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР и се изпрати копие от констативния протокол в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР.

Общо за цялата област са планирани 29 броя комплексни проверки и са извършени всичките. Планирани през 2017 година са 468 броя контролни проверки на обекти, като се извършени 529 проверки. При планирани 141 броя контролни проверки на строежи са извършени 202 проверки.

През отчетния период са извършени общо 1560 броя проверки, като са връчени 265 броя разпоредителни документи с 786 броя предписани мероприятия за изпълнение и са наложени 21 броя административно-наказателни мерки. В 74 броя експертни съвети по устройство на територията са участвали служители упражняващи ДПК от Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” в Пернишка област.

Издадени са 166 броя становища по Закон за устройство на територията и 26 броя отказа за издаване, като е взето участие в 51 броя държавни приемателни комисии.

ДПК на обекти в експлоатация:

Извършените проверки през 2017 година в обектите са с 224 броя повече от 2016 година. Съставените актове за установяване на административно нарушение са с 3 броя по-малко от съставените през 2016 година, а връчените разпоредителни документи са с 58 броя по-малко.

Виж също...

Loading...